Privacy statement bureau Tonnie van Ham

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens van zowel kandidaten als contactpersonen van opdrachtgevers en andere zakelijke relaties, die worden verzameld en/of gebruikt door bureau Tonnie van Ham, gevestigd te (5527 EE) Hapert aan de Kerkstraat 25.
Uw privacy is belangrijk voor ons en met deze verklaring beogen we om u conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) te informeren over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en u te wijzen op uw rechten. 

Inhoud verklaring

1.   Verwerking van persoonsgegevens
2.   Met welk doel en op welk rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt
3.   Met wie delen wij persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
4.   Hoe beveiligen wij persoonsgegevens
5.   Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
6.   Vragen
7.   Wijzigingen

 

1. Verwerking van persoonsgegevens

Als u bij ons staat ingeschreven kunnen wij van u onder andere de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
NAW-gegevens; contactgegevens; overige gegevens: geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat; uw cv; assessmentrapporten; integriteitsverklaringen; referentieverslagen; e-mails en andere correspondentie; mondeling door u aan ons verstrekte aanvullende informatie; andere relevante informatie met betrekking tot uw carrière.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. Tonnie van Ham verwerkt deze gegevens niet. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Contactpersonen van opdrachtgevers
Tonnie van Ham is de vertrouwde gesprekspartner van een breed palet aan opdrachtgevers. Wij verwerken onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens van de contactpersonen van onze opdrachtgevers:
NAW-gegevens; contactgegevens; huidige functie; geslacht; e-mails en andere correspondentie.

 

2. Met welk doel en op welk rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna is inzichtelijk gemaakt welke doelen dit zijn. Wij gebruiken daarbij de door u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.

-  Om een relatie met u aan te kunnen gaan: als u interesse in ons toont of klant wilt worden bij Tonnie van Ham, hebben wij van u persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren en of wij u op de beste manier kunnen helpen. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren: als u klant bij ons bent willen wij u uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met u te onderhouden.

-  Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten: om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij continue aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u zich heeft aangemeld voor een lezing, een seminar of als u een vraag stelt over onze diensten. Voor onze bedrijfsvoering: als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens. Voor archiefdoeleinden: wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. 

-  Voor de optimalisatie van onze dienstverlening: voor de meting van websitestatistieken verzamelt Tonnie van Ham anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan Tonnie van Ham haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. De website www.tonnievanham.nl maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Tonnie van Ham gebruikt IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen. 

-  Daarnaast zijn wij van mening dat het redelijk is te verwachten dat als u op zoek bent naar werk of informatie uit uw cv op een professionele netwerksite zoals LinkedIn heeft geplaatst, u er akkoord mee gaat dat we uw gegevens verzamelen en uw persoonsgegevens verwerken om u onze diensten aan te bieden of te leveren en uw vaardigheden te toetsen aan onze opdrachtenportefeuille.

Bovenstaande zaken zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren als bedrijf en om kandidaten van de juiste, voor hen meest geschikte baan of opdracht te voorzien.

Het is daarom in onze gerechtvaardigde belangen om uw gegevens op deze grond te verwerken.

 

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

In het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).
Wel delen wij uw persoonsgegevens met ICT-serviceproviders binnen de EER. Dat doen wij uiteraard alleen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Wij verlenen dergelijke serviceproviders uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens, nadat wij met hen bewerkersovereenkomsten hebben gesloten, waarin wij (onder andere) aan hen een geheimhoudingsverplichting opleggen en wij hen verplichten uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht te verwerken.

Daarnaast delen wij de persoonsgegevens van kandidaten met opdrachtgevers en commissieleden. Indien het voor een procedure noodzakelijk is om een assessmentonderzoek of integriteitscreening te doen kunnen wij uw persoonsgegevens met deze bureaus delen.

Voor het overige verschaffen wij derden alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dat naar onze mening vereist is op grond van toepasselijke wetgeving of op grond van een wettig verzoek daartoe.

 

4. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Tonnie van Ham draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daaruit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

5. Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, een digitale kopie te ontvangen of zelfs te (laten) verwijderen. U kunt schriftelijk contact met ons opnemen via de contactinformatie genoemd onder punt 8. van deze Privacyverklaring als u:
- wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
- u uw persoonsgegevens wilt verbeteren;
- u uw persoonsgegevens wilt wissen;
- de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken;
- bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- wilt dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan u of een andere organisatie.

Wij mogen nadere informatie van u vragen om uw identiteit te kunnen vaststellen. Wij informeren u binnen bekwame tijd over de door ons genomen maatregelen en in ieder geval binnen één maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. Die periode kan met nog twee maanden worden verlengd als dat noodzakelijk is, mede in verband met de complexiteit of het aantal van de verzoeken. Wij informeren u over een dergelijke verlenging van de termijn binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, waarbij wij de redenen van de verlenging zullen toelichten.

Tonnie van Ham heeft een Data Protection Officer aangesteld om de naleving van de AVG en veilige verwerking van uw gegevens te waarborgen: Tonnie van Ham. U kunt contact met haar opnemen via 085 047 91 49 of info@tonnievanham.nl. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Houd er bij verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wel rekening mee dat de diensten waarvoor de gegevens nodig zijn, daarna niet of niet meer geheel kunnen worden geleverd.

 

6. Vragen
Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, dan kunt u ons mailen via info@tonnievanham.nl of de contactpagina op mijn website.

 

7. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op onze website.
We plaatsen een melding op onze pagina met de Privacyverklaring om u te informeren over belangrijke wijzigingen en geven boven aan de melding aan wanneer de Privacyverklaring de laatste keer is bijgewerkt. De nieuwe Privacyverklaring is na plaatsing van kracht. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.