Bestuurssecretaris - 36 uur uur - Helmond

Over ORO
Met de wortels in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, werkt men bij ORO vanuit de missie ‘kwetsbare mensen gelukkig maken’, aan de ontwikkeling van een instelling voor uitvoering van een publieke zorgverzekering naar een eigentijdse markgerichte organisatie. De veranderingen in de Nederlandse langdurige zorg duidt ORO namelijk niet als bezuinigingen maar als een ontwikkeling waarbij klanten uiteindelijk over meer keuzemogelijkheden gaan beschikken. Wat ORO betreft dit denken dan ook de kern van de transitie binnen de Nederlandse langdurige zorg en is sec het verschuiven van budgetten en spelregels tussen overheden in deze context van veel geringer betekenis. Deze duiding van ontwikkelingen heeft vele nieuwe inzichten en ambities opgeleverd, die men bij ORO heeft vertaald in onder meer de meerjarige strategische veranderprogramma’s KANS en KANSDoen!
Vanuit de overtuiging dat als klanten kunnen kiezen, ze dat dan vooral voor ORO moeten doen, heeft men bij ORO doen inzien dat de vertegenwoordigers van de cliënten wellicht meer klant zijn dan cliënten zelf omdat zij uiteindelijk de keuzes maken. In de praktijk staat deze notie echter nog ver van onze beleving af. ORO leert haar klanten steeds beter begrijpen en ontwikkelt zich van een professionele naar een dienstverlenende organisatie die uit gaat van ‘wensen’ in plaats van eenzijdig gedefinieerde ‘behoeften’.  Deze verschuiving in mindset is in termen van organisatorische duurzaamheid een belangrijke voorwaarde, gegeven de nieuwe context waarin concurrentie in de vorm van nieuwe toetreders en substituten toe neemt en de druk van leveranciers en afnemers een geheel nieuwe dimensie krijgt. 
Geluk wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin mensen eigen keuzes kunnen maken en kunnen meedoen in de samenleving. Samen met het creëren van genietmomenten, zijn dat dan ook de resultaten waar de medewerkers van ORO zich 24 uur per dag voor inzetten. Er wordt afscheid genomen van het problematiseren omdat klanten niet ziek zijn en dus ook niet beter gemaakt hoeven te worden. Bij ORO zet men zich liever in om van een 8 een 10 te maken in plaats van van een 4 een 6. Deze context biedt een bijzondere uitdaging voor medewerkers, te weten het vertalen van professionele kwaliteit in waarde voor klanten.   
Met de ontwikkeling van professioneel relatiemanagement en van nieuwe diensten en producten voor zowel cliënten als hun vertegenwoordigers, zoekt ORO naar nieuwe vormen van verbinding met klanten, als duurzame borging voor dienstverlening. Dichtbij huis in de eigen wijk, vorm gegeven vanuit nieuwe kernwaarden: Nieuwsgierig, Lef, Doen, en Samen, verwacht ORO hiermee, ondanks het brede portfolio, een stevig onderscheidend vermogen voor de toekomst te kunnen ontwikkelen.


De organisatie
ORO is een zelfstandige stichting, hanteert als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-model en wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het managementteam wordt gevormd door een directeur Zorg & Dienstverlening, een directeur Bedrijfsvoering, een manager Behandeling en Expertise, een manager Marketing & Productontwikkeling, een manager Talent & Organisatie en de Bestuurssecretaris.
ORO kent een jaaromzet van 90 miljoen euro, levert zorg en behandeling aan ongeveer 2000 klanten, heeft ongeveer 1650 medewerkers in dienst en meer dan 1000 vrijwilligers leveren  dagelijks een onmisbare bijdrage aan het geluk van klanten. 
De mate waarin ORO succesvol is in het realiseren van haar missie, wordt jaarlijks uitgedrukt in vast te stellen Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) binnen vijf resultaatgebieden, te weten (1) loyale klanten, (2) bevlogen medewerkers, (3) financiën op orde, (4) kwaliteit en veiligheid op orde en (5) groeikansen zien.
Vanuit de overtuiging dat maximale autonomie en sturingsmogelijkheden voorwaarden zijn voor medewerkers om het levensgeluk van klanten daadwerkelijk te kunnen faciliteren worden, zowel verantwoordelijkheden als bevoegdheden, zo dicht mogelijk bij de cliënt gesitueerd en stimuleert en ondersteunt ORO medewerkers die zich onderscheiden in de context van de  kernwaarden, missie, visie, strategie en kritische prestatie-indicatoren. Niet een hiërarchische positie, maar kennis van zaken is bepalend bij besluitvorming. Tegen deze achtergrond definieert de jaarlijkse kaderbrief het speelveld waarbinnen medewerkers kunnen excelleren. Bij ORO werkt men 24 uur per dag aan een optimale match tussen wensen van klanten en talenten van  medewerkers.


Voor meer informatie zie www.ORO.nl


Als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige bestuurssecretaris is ORO op zoek naar een nieuwe bestuurssecretaris.


De functie bestuurssecretaris
Voor een organisatie als ORO is het belangrijk dat beleid- en besluitvormingsprocessen op een goede en transparante manier verlopen. De (advies)organen die ORO kent moeten optimaal kunnen functioneren. Als bestuurssecretaris speel je hierbij een cruciale rol. Je ondersteunt en adviseert de bestuurder bij bestuurlijke taken. Daarnaast heb je een adviserende rol en je bevordert/bewaakt good governance en privacy in de organisatie en optimaliseert compliance management. Je ressorteert rechtstreeks onder de bestuurder en je geeft zelf direct leiding aan de beleidsadviseurs, de teammanager secretariaat en indirect aan de medewerkers receptie/secretariaat (ongeveer 10 fte’s) en een aantal functionarissen t.b.v. medezeggenschap. Je maakt deel uit van het managementteam.


Aandachtsgebieden
1. Beleidsvoorbereiding en besluitvorming
• Je bent de rechterhand van de Raad van Bestuur, adviseur en sparringpartner met een creatieve geest;
• Je adviseert de Raad van Bestuur over het te voeren strategisch beleid. Je draagt bij aan de formulering van het strategisch beleid en vertaalt dit beleid naar de praktijk door het maken van het jaarplan voor ORO en het borgen van de PDCA-cyclus;
• Je hebt de operationele verantwoordelijkheid voor de jaarverslagen van ORO als onderdeel van de PDCA-cyclus;
• Je signaleert, volgt en analyseert relevante landelijk en regionale ontwikkelingen en informeert en adviseert de Raad van Bestuur en het managementteam hierover;
• Je adviseert over beleids- en besluitvormingsprocessen en de sturing daarvan;
• Je vormt de beleidsinhoudelijke ‘linking pin’ tussen Raad van Bestuur, management en ondersteuning;
• Je ondersteunt en begeleidt bij de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de diverse overlegvormen;
• Je neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht, managementteam, Centrale Ciëntenraad en Ondernemingsraad;
• Je bouwt een relevant en effectief (intern) netwerk op en onderhoudt contacten met externe samenwerkingspartners;
• Je monitort de uitvoering van besluiten uit de organisatie en Raad van Toezicht en draagt zorg voor een accurate rapportage.
 
2. Bedrijfsvoering
• Je zorgt ervoor dat bestuurlijke zaken op een adequate wijze zijn ingericht, zowel op kwalitatief als kwantitatief gebied, zodanig dat de bestuurder wordt ontzorgd van alle administratieve ballast die te maken heeft met besprekingen met MT, CCR, OR, procesteam en RvT;
• Je volgt de kwalitatieve en kwantitatieve output van klachtencommissies en -functionarissen, client- en medewerkersvertrouwenspersonen en stuurt eventueel bij;
• Je werkt de strategische beleidsthema’s op een kwalitatieve manier uit;
• Je zorgt voor een positief resultaat op de betreffende begroting;
• Je coördineert en geeft incidenteel sturing, in nauw overleg met RvB, aan ORO brede thema’s en aandachtsgebieden in de vorm van projecten.
 
3. Advisering Raad van Bestuur
• Je stelt (mede) een governance structuur op en bewaakt en ziet toe op het naleven van de governancecode, naleving wetgeving, de eigen waarden en normen, strategische doelen en de hierop gebaseerde interne documenten zoals integriteitscode, klokkenluidersregeling etc; 
• Je beoordeelt de door derden voorgestelde juridische mogelijkheden en overeenkomsten t.b.v. samenwerkingsverbanden e.d. op o.a. juridische consequenties;
• Voornemens van de Raad van Bestuur die ter instemming, goedkeuring of advisering worden voorgelegd aan organen zoals OR of CCR worden door je getoetst aan de statuten en reglementen van de organisatie en aan de vigerende wet- en regelgeving;
• Je ziet erop toe dat wet- en regelgeving rondom privacy binnen de organisatie wordt nageleefd; 
• Je zorgt ervoor dat interne reglementen en statuten actueel zijn.
 
4. Arbeid en organisatie
• Je zorgt binnen je afdeling voor bevlogen, flexibele, service- en resultaatgerichte managers en medewerkers die constructief met elkaar samenwerken in het realiseren van maximale klantwaarde;
• Je zorgt voor een klimaat waar binnen managers en medewerkers proactief zijn en maximale eigen verantwoordelijkheid nemen;
• Je zorgt voor een veilig, gezond en inspirerend werkklimaat met op het beleid afgestemde scholings- en trainingsprogramma’s.


Profiel
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt bijvoorbeeld een opleiding bestuurskunde of gezondheidswetenschappen afgerond. Je beschikt over meerjarige relevante werkervaring, bij voorkeur in de gezondheidszorg of als secretaris van de Raad van Bestuur elders. Je bent omgevings- en organisatie-sensitief, beschikt over een praktische inslag met een gezonde autonome en onafhankelijke opstelling. Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je bent een teamplayer, bent verbindend en hebt een coachende stijl van leidinggeven. Je beschikt over een goed strategisch niveau en analytisch vermogen. Je bent integer en bezit een grote mate van zelfstandigheid. Je bent een generalist, hebt oog voor cijfers, een sterke persoonlijkheid met een zakelijke aanpak en uitstekende advieskwaliteiten. Maar ook humor en relativering zijn belangrijke competenties.


Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime dienstverband van 36 uur per week voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg en passen bij de zwaarte van de functie. ORO kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


Procedure
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. Deze gespreksrondes zullen in maart gaan plaatsvinden.
Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085- 0479149. Deze wervingsprocedure wordt gelijktijdig zowel in- als extern opengesteld.

Solliciteren
Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 28 februari 2020. Solliciteer hier!