Lid / beoogd Voorzitter Raad van Toezicht - uur - Weert

Land van Horne
Land van Horne is een zorgorganisatie met aandacht voor wonen, zorg en welzijn van ouderen en hulpbehoevenden. Met circa 2000 medewerkers en 1000 vrijwilligers biedt Land van Horne vanuit de 18 woonzorgcentra (thuis)zorg en aanvullende diensten in het grensgebied van Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant. Het aanbod varieert van hulp bij het huishouden of lichte zorg thuis, tot complexe zorg en behandeling. Het kan begeleiding in groepsverband of revalidatie betreffen, maar ook langdurige of blijvende zorg. Ook zijn er verschillende diensten die gericht zijn op welzijn. Door het brede dienstenpakket en de spreiding van locaties in de regio kan Land van Horne optimaal aan de wensen van cliënten voldoen. Thuis, of dicht bij huis. De voordelen van een middelgrote zorginstelling gaan bij Land van Horne samen met aandacht voor het kleinschalig karakter van alle zorgcentra.
 
Visie en Kernwaarden
Land van Horne heeft de ambitie om uniek te zijn op het gebied van bezieling en ethiek. De kernwaarden zoals privacy, erkenning, respect voor de autonomie en wederzijdse betrokkenheid spelen een leidende rol in de zorg- en dienstverlening, in de omgang tussen collega’s en ook bij het maken van keuzes. 
In de visie gaat Land van Horne uit van de eigen regie van de cliënt. Ieder mens is uniek. Hulp of zorg die geboden wordt sluit zoveel mogelijk aan bij de manier waarop de cliënt zelf zijn/haar leven wil inrichten. Belangrijk daarbij is dat de cliënt met hulp en zorg zodanig wordt ondersteund dat hij/zij, zoveel mogelijk, de regie over het eigen leven kan behouden.
Verantwoorde, professionele zorg in een omgeving waarin de cliënt zich prettig voelt.


Organisatie
Land van Horne kent een (eenhoofdige) Raad van Bestuur. Momenteel wordt de organisatie bestuurd door een interim bestuurder en vindt de werving van een nieuwe bestuurder plaats. De bestuurder bestuurt de organisatie als geheel en legt daarover verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht. Naast de directeur Bedrijfsvoering zijn twee directeuren Zorg verantwoordelijk voor het gehele cluster Zorg – en Dienstverlening, ieder met een eigen integrale verantwoordelijkheid. Accenten in hun aandachtgebieden zijn respectievelijk intramurale en extramurale zorg. Gezamenlijk vormen de directeuren met de bestuurder en de bestuurssecretaris het managementteam van Land van Horne. De Raad van Toezicht ( RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De medezeggenschapstructuur voor medewerkers is centraal geregeld in de Ondernemingsraad. De medezeggenschapstructuur van cliënten is geregeld via een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden.
 
Profiel Raad van Toezicht
Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht als geheel, moet de Raad beschikken over:
• voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstellingen van de Land van Horne in het bijzonder;
• een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
• diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, zoals financieel-economisch, juridisch, bedrijfskundig, etc. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over de voor het Land van Horne en de met haar verbonden zorginstellingen relevante kennis van of ervaring in de zorg;
• onafhankelijkheid.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid verantwoordelijk is voor de aan de RvT toebedeelde taken. De RvT van Land van Horne kent een Werkgeverscommissie, een Financiële commissie, een commissie Kwaliteit en Veiligheid en een commissie HR. Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is één keer mogelijk. 
 
Algemeen profiel leden Raad van Toezicht 
De leden van de Raad van Toezicht worden geacht te handelen en zich te gedragen naar en in congruentie met de eigentijdse regels, normen en waarden van het stelsel van “Good Governance“ voor de zorgsector, waaronder de code “Good Governance zorg 2017”. De leden dienen ook over voldoende tijd te beschikken en beschikbaar te zijn voor een adequate invulling van hun verantwoordelijkheid als lid van de Raad van Toezicht. 
  
De leden van de Raad van Toezicht moeten ieder beschikken over:
• een academisch werk- en denkniveau;
• bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
• affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van Land van Horne;
inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
• voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
• de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
• het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• het vermogen in teamverband te functioneren;
• voldoende toewijding en beschikbaarheid;
• van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.


Vacature lid/beoogd voorzitter Raad van Toezicht
Voor deze functie wordt gezocht naar een kandidaat met ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en professioneel actief in complexe maatschappelijke organisaties, bij voorkeur in de zorg.

Aangezien de statutaire termijn van de huidige voorzitter per medio 2021 verstrijkt wordt gezocht naar een beoogd voorzitter die beschikt over de volgende aanvullende eigenschappen en kwaliteiten:
• het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
• intern een leidende rol kunnen vervullen;
• extern een rol kunnen vervullen in het belang van de organisatie; 
• goede kennis van moderne inzichten van good governance en een visie op hoe deze te vertalen naar governance van een zorgorganisatie;
• in staat om een (ver)bindende rol te vervullen binnen de Raad van Toezicht;
• beschikken over voorzitterskwaliteiten;
• voldoende beschikbaarheid om de rol van voorzitter adequaat in te kunnen vullen.


Honorering
De bezoldiging is conform de richtlijnen Good Governance en voldoet aan de normstelling van de WNT-2, klasse 4.


Procedure
Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Toezicht het leidende principe. Bij de selectie en benoeming wordt de bepaling uit de Wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van de limitering van het aantal toezichthoudende functies in acht genomen.
De begeleiding van deze procedure is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham. Zij draagt kandidaten voor aan de selectiecommissie van de Raad van Toezicht van Land van Horne. Met deze commissie vinden de eerste gesprekken plaats op vrijdag 1 mei 2020. Vervolgens vindt een gesprek  plaats met de voltallige Raad van Toezicht, de adviesgremia, de bestuurder ai. en de nieuwe bestuurder (na benoeming).


Sollicitatie en inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085- 0479149.
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 15 april 2020.Solliciteer hier!