Voorzitter Raad van Toezicht - uur - Venlo

AMBULANCEZORG LIMBURG-NOORD
AmbulanceZorg Limburg-Noord is een dynamische organisatie die inspeelt op de uitdagingen van de hedendaagse gezondheidszorg en ambulancezorg in het bijzonder. Ontwikkeling, samenwerking en duurzame inzetbaarheid van medewerkers staan bij AmbulanceZorg Limburg-Noord centraal.
De kernwaarden zijn: Kwaliteitsgerichtheid, (Zelf)discipline, Samenwerken en Zelfontwikkeling.

AmbulanceZorg Limburg-Noord is een professionele organisatie in de keten van de (acute) zorgverlening. De organisatie streeft naar het leveren van de kwalitatief best mogelijke en passende ambulancezorg voor alle –potentiële- patiënten in de regio Noord- en Midden-Limburg.
Er worden niet alleen patiënten naar de zorg gebracht maar zo mogelijk wordt de zorg ter plaatse door de professionals van AmbulanceZorg Limburg-Noord verleend.
AmbulanceZorg Limburg-Noord is een high-tech organisatie met een menselijke maat. 
Bij AmbulanceZorg Limburg-Noord zetten de 230 medewerkers, op de ambulance, vanuit de meldkamer en vanuit de ondersteunende diensten, net een stap meer om Zorg te garanderen met een hoofdletter Z. Er lopen inmiddels al diverse succesvolle projecten met ketenpartners gericht op nieuwe manieren van (samen)werken en zorgverlening.
Ketenpartners zijn onder meer ziekenhuizen, huisartsen, verpleeg- en verzorgingsinstellingen, politie, brandweer en GHOR. 

Er zijn veel ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Daardoor krijgt AmbulanceZorg Limburg–Noord de komende jaren te maken met nieuwe uitdagingen maar ook met mooie kansen. Een paar voorbeelden hiervan zijn: de concentratie van zorgvoorzieningen in ziekenhuizen en VVT, toenemende drukte in de acute zorgketen en de vergrijzing waardoor steeds meer mensen gebruik zullen maken van (ambulance)zorg. Door een aantrekkelijke werkgever te zijn wordt ingespeeld op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waar het nu al uitdagend is om geschikte nieuwe medewerkers te vinden. 
Daarnaast zal in 2021 de nieuwe Wet Ambulancezorg in werking treden. Deze heeft belangrijke consequenties voor de inrichting van de ambulancezorg in Nederland.

ORGANISATIE
AmbulanceZorg Limburg-Noord werkt volgends de Zorgbrede Governance code en kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. 
Het managementteam bestaat naast de bestuurder uit een directeur, de managers van de posten en de ondersteunende diensten. 

CONTEXT 
Momenteel ligt de bestuurlijke focus op het optimaal positioneren van AmbulanceZorg Limburg-Noord, in het licht van de nieuwe Wet Ambulancezorg. Als belangrijke ketenpartner ligt de aandacht op regionale samenwerking met ziekenhuize, huisartsen en VVT instellingen. Een vergaande samenwerking van Ambulancezorg Limburg-Noord met Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Limburg en een doorontwikkeling naar één ambulancevoorziening voor geheel Limburg wordt momenteel verder uitgewerkt met als streven eind 2021 samen een nieuwe organisatie te gaan vormen.

RAAD VAN TOEZICHT 
De Raad van Toezicht, met in totaal vijf leden speelt een belangrijke rol in het adviseren van de Bestuurder en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen. 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. De Bestuurder bepaalt het beleid en voert het uit. De Raad van Toezicht ziet daarop toe, staat met raad terzijde en treedt op als werkgever van de Bestuurder. De Raad van Toezicht werkt met een renumeratiecommissie, een commissie kwaliteit en een auditcommissie.

De Raad van Toezicht van AmbulanceZorg Limburg-Noord is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheid en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. De Raad hecht aan diversiteit in zijn samenstelling. 

ALGEMENE KENMERKEN LEDEN RAAD VAN TOEZICHT 
Leden van de Raad van Toezicht hebben algemene bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en kwaliteiten. Zij zijn maatschappelijk actief en beschikken over relevante netwerken. 
Zij hebben inzicht in de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en blijven zich verdiepen in de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en die in het sociale domein in het bijzonder.
Het generieke  profiel voor de leden Raad van Toezicht is als volgt:
• affiniteit met acute zorg in het algemeen en de doelstelling van de organisatie in het bijzonder;
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een complexe omgeving;
• ruim strategisch inzicht;
• het vermogen en de attitude om de bestuurder een klankbord te bieden, zonder in bestuurlijke verantwoording te treden;
• het vermogen om het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie te toetsen;
• het vermogen om toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aangelegenheden die op bestuurlijk niveau aan de orde zijn;
• voldoende beschikbaarheid. 

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van de Voorzitter en een van de leden is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuwe Voorzitter en een nieuw Lid Raad van Toezicht per 01.03.2021.

SPECIFIEK PROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT
Voor AmbulanceZorg Limburg-Noord zoeken wij een ervaren toezichthouder die het vermogen heeft om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad te vervullen. De Voorzitter heeft een visie op toezicht op een maatschappelijke onderneming en inzicht in de rol en positie van de Raad van Toezicht. De Voorzitter is bij voorkeur bekend met de regio. Mede door zijn/ haar inbreng kan de Raad van Toezicht de Bestuurder ondersteunen bij de ingezette ontwikkeling.

DE VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT
 is eerste aanspreekpunt voor de overige leden en de Raad van Bestuur;
 heeft ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Ervaring als zorgbestuurder kan een voordeel zijn maar ook bestuurlijke ervaring in het brede publieke domein.
 heeft visie op modern toezicht en actuele kennis van governance;
 is evenwichtig en heeft natuurlijk gezag;
 beschikt over strategisch inzicht, integraal denkvermogen en heeft een op dialoog gerichte stijl;
 bezit visie en persoonlijkheid om een faciliterende rol te vervullen bij het menings- en besluitvormingsproces;
 heeft aandacht voor de rol en bijdrage van elke individuele toezichthouder, weet het collectief vermogen van de raad te benutten;
 heeft scherpte en zuiverheid in wat en wanneer geagendeerd dient te worden;
 bezit omgevingssensitiviteit en is maatschappelijk betrokken;
 heeft een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en is overtuigend met de juiste toon;
 is prettig in de omgang en communicatie, belangstellend en interpersoonlijke sensitief.

Voor een van vacatures gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw. Voor de functie van Lid worden ook minder ervaren toezichthouders uitgenodigd te reflecteren.

Momenteel vindt een strategische verkenning plaats met AmbulanceZorg Limburg-Zuid die moet leiden tot één ambulancevoorziening voor heel Limburg. De topstructuur van de nieuwe organisatie dient het komende jaar verder uitgewerkt te worden. We zoeken een Voorzitter en Lid Raad van Toezicht die hier een bijdrage aan willen leveren in het belang van de nieuwe organisatie waarbij het lidmaatschap van de Raad van onderschikt belang is.
Honorering
De Raad van Toezicht van AmbulanceZorg Limburg-Noord vergadert minimaal vijf maal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren. 
Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt door de organisatie een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
De bezoldiging is conform de richtlijnen NVTZ en voldoet aan de normstelling van WNT-2.

PROCEDURE
Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Toezicht het leidend principe. Bij de selectie en benoeming wordt de bepaling uit de Wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van de limitering van het aantal toezichthoudende functies in acht genomen.
De begeleiding van deze procedure is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham. Zij draagt kandidaten voor aan de selectiecommissie van de Raad van Toezicht van AmbulanceZorg Limburg-Noord . Met deze commissie vindt een eerste gesprekronde plaats. Vervolgens vindt een kennismaking plaats met de Ondernemingsraad.

SOLLICITATIE EN INFORMATIE
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085 0479149.
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 28 december 2020. SOLLCITEER HIER!