Secretaris Raad van Bestuur - 36 uur uur - Tilburg

OVER DE WEVER
De Wever is dé organisatie op het gebied van ouderenzorg in de regio Tilburg en werkt vanuit de visie “Maak van uw oude dag een nieuwe dag”. De Wever is een grote speler in de regio en een betrouwbare partner in de keten. Zij biedt een samenhangend pakket van wonen, welzijn, zorg en behandeling. Bij De Wever werken ruim 3000 medewerkers en bijna 1100 vrijwilligers voor 2500 cliënten. De omzet is € 145 miljoen. De Wever bestaat uit twaalf zorgcentra, twee behandelcentra, één hospice en één kleinschalige woonvorm. Daarnaast richt De Wever Thuis zich op de zorg bij mensen thuis. De Wever biedt ouderenzorg en doet dat met respect voor wat mensen willen.
Meer informatie over de organisatie is te vinden op de website: www.dewever.nl

DE FUNCTIE SECRETARIS RAAD VAN BESTUUR
Als Secretaris Raad van Bestuur adviseer en ondersteun je de Raad van Bestuur (RvB) bij strategische, organisatiebrede en zorginhoudelijke beleidsontwikkeling. Bij De Wever biedt deze rol veel vrijheid om de werkzaamheden vorm te geven. De focus ligt op ondersteuning op het gebied van beleidsontwikkeling en het initiëren en managen van projecten op concernniveau, denk hierbij aan het privacybeleid en diverse beleidsmatige en juridische thema’s. Je bent de oren en ogen van de RvB en de ‘smeerolie’ van het stakeholdermanagement. 
• Je bent sparringpartner van en adviseert de RvB bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het strategisch beleid en bij strategische ontwikkelingen. Je bewaakt de voortgang van de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan en stelt kaderbrief, het jaarplan en het jaarverslag op. Je ondersteunt en adviseert de RvB bij bestuurlijke besluitvormingsprocessen in de zin van coördinatie, afstemming, bewaking en evaluatie. Je bewaakt de medezeggenschap, schrijft advies- en instemmingsvragen en onderhoudt contact met de medezeggenschapsorganen (OR, CCR, VVAR en de vrijwilligersraad).
• Je signaleert ontwikkelingen in wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de externe omgeving die relevant zijn voor De Wever.
• Je ondersteunt de RvB bij de implementatie, evaluatie en borging van de besturingsfilosofie volgens het Rijnlands gedachtegoed binnen de organisatie.
• Je ondersteunt en adviseert de RvB bij juridische vraagstukken en bent de vraagbaak voor juridische vragen die leven binnen de organisatie. 
• Je treedt eventueel op als projectleider en/of als lid van organisatiebrede projecten. Tevens kun je deelnemen namens De Wever aan externe overleggen of regionale samenwerkingsprojecten. 
• Je participeert in het beleidsoverleg, adviseert gevraagd en ongevraagd de RvB en de managers bij de beleidsvorming, beleidsimplementatie en beleidsevaluatie.
• Je verricht de compliancetaak 
• Je geeft inspirerend leiding aan de concernstaf, waarvan deel uitmaken het bestuurssecretariaat, de bedrijfsjurist, de ambtelijk secretarissen van de OR en CCR, de strategisch adviseurs en de klachtenfunctionaris (ca 5,5 fte). Je stimuleert het zelfstandig handelen en de vakmatige professionaliteit van de medewerkers.
• Je bent ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht (RvT). Je adviseert RvB en de RvT over de inrichting van de governance en draagt zorg voor de jaarkalender en het inhoudelijk opstellen van de agenda.

FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES
• Academisch werk- en denkniveau toegespitst op de functie (bedrijfskunde / bestuurskunde en/of juridisch). 
• Uitgebreide kennis op de terreinen beleidsvorming, besluitvorming, veranderprocessen en compliance. Sterke analytische en adviesvaardigheden. Bij voorkeur meerjarige ervaring als bestuurssecretaris binnen de gezondheidszorg.
• Je houdt het overzicht in een breed takenpakket en je kunt snel schakelen tussen verschillende abstractieniveaus.
• Je bent in staat om complexe informatie te vertalen naar heldere en concrete beleidsnotities en adviezen.
• Je bent een verbinder en je beheerst het spel van stakeholdermanagement.
• Ervaring ten aanzien van compliance, risicomanagement en veranderende wet- en regelgeving is een pré.
• Betrouwbaar, interger en loyaal.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De Wever biedt je een uitdagende functie met volop mogelijkheden je verder te ontwikkelen. Het betreft een baan voor 28-36 uur per week. De functie is ingedeeld in de CAO-VVT in FWG 70 (met ingang van juli 2021 is dit maximaal € 6.942,30, exclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%). Een persoonlijkheidsanalyse kan deel uitmaken van de procedure. Een contract wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en bij gebleken geschiktheid wordt deze omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. 

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Tonnie Van Ham, in de persoon van drs. Tonnie van Ham. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functies geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. 

SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085-0479149. Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 23 augustus 2021. SOLLICITEER HIER!