Directeur Woonverpleging - 36 uur uur - Deurne

OVER DE ZORGBOOG 
De Zorgboog heeft De Peel als werkgebied en werkt aan een samenhangend aanbod van woon-, welzijns- en zorgdiensten op lokaal niveau. Naast een stedelijke concentratie in Helmond bestaat het gebied uit nog zeven andere gemeenten, te weten Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Someren, Asten, Nuenen en Geldrop-Mierlo. De Zorgboog biedt een gevarieerd aanbod van kraamzorg, eerstelijnszorg, revalidatie, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, wonen met zorg en services en terminale zorg. De zorg wordt zoveel mogelijk verleend op lokaal, wijk- of dorpsniveau vanuit wijkgebouwen, hub’s met eerstelijns werkende behandelaren, thuiszorgwinkel en woonzorglocaties. De zorg voor cliënten waarvoor het thuis wonen niet meer mogelijk is, wordt zoveel als mogelijk, in de vorm van kleinschalige woonvoorzieningen dicht bij de vertrouwde omgeving gerealiseerd. Cliënten die niet in een kleinschalige woonvorm kunnen of willen verblijven worden, evenals de cliënten die meer gespecialiseerde zorg nodig hebben, vanuit meer regionaal georiënteerde centra geholpen. Naast wonen met zorg wordt in een aantal van de zorglocaties ook begeleiding geleverd in de vorm van dagactiviteiten voor mensen met een geestelijke achteruitgang en dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke beperking. In de locaties wordt geprobeerd een leefomgeving te creëren die zoveel mogelijk als thuis aanvoelt. Ook wordt een alternatief geboden voor het oude verzorgingshuis door middel van een passend aanbod van huur met aanvullende services; het zogenaamd CCV-concept (contact, comfort, veiligheid). Vanuit de locaties wordt de extramurale zorg (wijkverpleging) uitgevoerd. De Zorgboog beschikt over een thuiszorgwinkel. Voor de exploitatie van deze activiteiten heeft De Zorgboog een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de firma Medireva. De Zorgboog biedt, vaak in samenwerking met andere organisaties, centrale servicepunten en ontmoetingsmogelijkheden voor mensen uit het dorp of de wijk.
Bij De Zorgboog werken 2600 medewerkers en 1300 vrijwilligers en de jaaromzet bedraagt € 120 miljoen.
Voor meer informatie zie www.dezorgboog.nl.

DE ORGANISATIE
De  Zorgboog is een zelfstandige stichting die als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-model hanteert en wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Naast de Raad van Bestuur wordt het directieteam gevormd door de directeur Wijkzorg & Wijkverpleging, directeur Woonverpleging, directeur Wonen en Welzijn, de directeur Ondersteunende Diensten, de directeur ICT & Informatiemanagement en de secretaris Raad van Bestuur.


Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor de implementatie van een nieuw besturingsmodel. Aanleiding voor de herijking van het huidige besturingsmodel was de vraag of deze toekomstbestendig is. De zorg staat namelijk voor een enorme uitdaging; de zorgvraag zal verder toenemen en kan niet alleen door zorgorganisaties worden beantwoord. De uitdaging voor de toekomst is het inhoud geven aan de opgave dat zorg een maatschappelijke verantwoordelijkheid is en dus van ons allemaal. Dit betekent dat de Zorgboog optimaal en nadrukkelijk met alle partijen in het veld concepten voor wonen, zorg en welzijn moet gaan ontwikkelen. Het nieuwe besturingsmodel geeft ruimte voor de optimale uitvoering van de ambities en is congruent met de integrale visie op zorg. 
Vanuit de integrale visie op zorg en de leidende beelden en principes is de logische primaire kijkrichting om de organisatie op te bouwen rond de cliënt en cliëntennetwerken. Naar de organisatie vertaald betekent dat een geografische, gebiedsgerichte ordening waar de organisatie nu een functionele ordening kent naar soorten van functies, diensten en producten.
Dit houdt in dat kernteams gevormd zullen gaan worden rond cliëntgroepen met hun netwerk. Het cliëntennetwerk is onderdeel van een community. De samenstelling van dit kernteam is afhankelijk van de zorgvraag maar bestaat in de regel uit zorgmedewerkers, welzijnsmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Integraliteit is het leidende principe. Deze teams zullen worden aangestuurd door operationeel leidinggevenden (onder wie meerdere teams kunnen vallen). Het werkgebied van De Zorgboog wordt in de nieuwe structuur verdeeld in zes gebieden (Geldrop-Mierlo, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten-Someren en Helmond). Deze gebieden worden aangestuurd door een gebiedsdirecteur, waarbij een gebiedsdirecteur meerdere gebieden aanstuurt. De afdelingen GRZ en ELV hoog complex worden ondergebracht bij een nieuw in te richten divisie Behandeling & Expertise waarin ook alle (para)medisch professionals en de gebiedsoverstijgend werkende verpleegkundige professionals worden ondergebracht.
Het nieuw te vormen directieteam bestaat uit de Raad van Bestuur, 2 à 3 gebiedsdirecteuren, directeur behandeling & expertise, directeur bedrijfsvoering, directeur ICT & informatiemanagement en de directeur HR.

DE FUNCTIE DIRECTEUR WOONVERPLEGING
De directeur Woonverpleging is verantwoordelijk voor de aansturing van de divisie woonverpleging. De divisie bestaat uit de intramurale locaties van De Zorgboog. Hiertoe stuur je 15 hoofden Woonverpleging aan. Als voorbereiding op de nieuwe structuur, die 1 januari 2022 operationeel wordt, maak je samen met de hoofden, de directeur Wijkzorg & Wijkverpleging en de divisie de transformatie naar de nieuwe gebiedsinrichting. In de loop van 2022 zal de Directeur Woonverpleging een van de gebiedsdirecteuren zijn.
Je komt dus te werken in een gevarieerde en veelomvattende omgeving. Een unieke positie waarin je bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel en waarin je de kans krijgt om de zorg en dienstverlening integraal mede te hervormen.
Je bent als gebiedsdirecteur integraal verantwoordelijk voor zowel de duurzaamheid, kwaliteit van de dienstverlening als de bedrijfsvoering. Je draagt, binnen de kaders van de vastgoedstrategie bij aan de community ontwikkeling en zorgt voor de ontwikkeling van een excellente cliëntreis voor cliënten samen met de operationeel leidinggevenden werkzaam binnen het gebied. Als directeur ben je voorbeeldstellend en geef je vorm aan dit integrale gedachtegoed, waarbij je dit combineert met visiegerichtheid en bevlogenheid.
 
Je fungeert als aanjager van ondernemerschap, creativiteit, innovatie, onderlinge samenwerking in netwerken en kennisuitwisseling. Je hebt een visie op de actuele ontwikkelingen in de (ouderen)zorg en de impact daarvan op de zorg. Je  weet wat er in de samenleving speelt en kunt de vertaalslag maken naar wat dit voor De Zorgboog en haar cliënten betekent. Je hebt oog en oor voor de positie van de cliënt en van de medewerkers en ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner.
 
Je ressorteert direct onder de Raad van Bestuur en vervult een belangrijke rol in het directieteam. Je bent medeverantwoordelijk voor het toekomstbestendig maken van de organisatie, door direct bij te dragen aan de executiekracht van de organisatie en de strategie te vertalen naar het beleid van morgen.

RESULTAATGEBIEDEN
• In het transitieproces zorgdragen voor een passende gebiedsinrichting. Draagt hierbij zorg voor een goede begeleiding van medewerkers bij de overgang naar de nieuwe besturingspraktijk.
• Strategisch sterk en in staat de visie van de Zorgboog te vertalen naar uitvoering.
• Draagt binnen de kaders van en in afstemming met de vastgoedstrategie bij aan community ontwikkeling.
• Heeft een of meer Zorgboogbrede zorginhoudelijke thema’s in portefeuille (bijvoorbeeld thuiszorg, palliatieve zorg of zorgtechnologie).
• Initieert, ontwikkelt en realiseert zorgvernieuwing (inhoudelijke doorontwikkeling) en innovatieve organisatieontwikkelingstrajecten en het in goede banen leiden van veranderingsprocessen.
• Geeft op inspirerende wijze leiding, op basis van de principes van zelforganisatie, coachen en begeleiden van de operationeel leidinggevenden, met de focus op onderlinge samenwerking, eigenaarschap en taakvolwassenheid.
• Is aanspreekpunt voor stakeholders in het gebied en behartigt de belangen van de organisatie in diverse regionale externe contacten zoals met andere zorgorganisaties, gemeenten en in regionale overlegvormen.
• Initieert, ontwikkelt en realiseert nieuwe samenwerkingsvormen. 
• Hanteert een goede balans en gezonde spanning tussen de belangen van het gebied en die van de organisatie.

FUNCTIE-EISEN
• Analytisch sterk met aantoonbaar academisch werk- en denkniveau op het gebied van gezondheidszorg (aangevuld met een relevante managementopleiding) en/of bedrijfskunde).
• Bewezen succesvolle leidinggevende expertise, verkregen in een complexe organisatie.
• Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen, innovaties in het zorgaanbod en ontwikkelingen binnen de zorg.
• Bedrijfskundig sterk onderlegd, ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, kwaliteit, productie en bedrijfsvoering.
• Visie op professionalisering en in staat om zijn/haar visie op professioneel werken om te zetten in gedrag en transformatie.
• Ziet kansen, is in staat om hiervoor breed draagvlak te creëren (zowel in- als extern) en win-win situaties te bewerkstelligen.
• Organisatiesensitief, politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.
• Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden.

COMPETENTIES
• Charismatische persoonlijkheid, enthousiast en inspirerend
• Mensgericht, laagdrempelig, transparant en benaderbaar
• Ondernemend en creatief
• Besluitvaardig en resultaatgericht
• Verbinder en teamplayer
• Ontwikkelingsgericht en dynamisch

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een fulltime functie voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT, de functie is ingedeeld in FWG 75. 

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham. De in- en externe werving vindt gelijktijdig plaats.
Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op 12 en 14 juli en de gesprekken met de adviescommissies op 19 juli. Het is het streven de procedure voor  augustus 2021 af te ronden. 
Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149. 

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 27 juni 2021. SOLLICITEER HIER!