Directeur Behandeling & Expertise - 36 uur uur - Deurne

OVER DE ZORGBOOG 
De Zorgboog heeft De Peel als werkgebied en werkt aan een samenhangend aanbod van woon-, welzijns- en zorgdiensten op lokaal niveau. Naast een stedelijke concentratie in Helmond bestaat het gebied uit nog zes andere gemeenten, te weten Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Someren, Asten en Geldrop-Mierlo. De Zorgboog biedt een gevarieerd aanbod van kraamzorg, eerstelijnszorg, revalidatie, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, wonen met zorg en services en terminale zorg. De zorg wordt zoveel mogelijk verleend op lokaal, wijk- of dorpsniveau vanuit wijkgebouwen, hubs met eerstelijns werkende behandelaren, thuiszorgwinkel en woonzorglocaties. De zorg voor cliënten waarvoor het thuis wonen niet meer mogelijk is, wordt zoveel als mogelijk, in de vorm van kleinschalige woonvoorzieningen dicht bij de vertrouwde omgeving gerealiseerd. Cliënten die niet in een kleinschalige woonvorm kunnen of willen verblijven worden, evenals de cliënten die meer gespecialiseerde zorg nodig hebben, vanuit meer regionaal georiënteerde centra geholpen. Naast wonen met zorg wordt in een aantal van de zorglocaties ook begeleiding geleverd in de vorm van dagactiviteiten voor mensen met een geestelijke achteruitgang en dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke beperking. In de locaties wordt geprobeerd een leefomgeving te creëren die zoveel mogelijk als thuis aanvoelt. Ook wordt een alternatief geboden voor het oude verzorgingshuis door middel van een passend aanbod van huur met aanvullende services; het zogenaamd CCV-concept (contact, comfort, veiligheid). Vanuit de locaties wordt de extramurale zorg (wijkverpleging) uitgevoerd. De Zorgboog exploiteert in samenwerking met Medireva een thuiszorgwinkel. De Zorgboog biedt, vaak in samenwerking met andere organisaties, centrale servicepunten en ontmoetingsmogelijkheden voor mensen uit het dorp of de wijk.
Bij De Zorgboog werken 2600 medewerkers en 1300 vrijwilligers en de jaaromzet bedraagt € 120 miljoen.

Voor meer informatie zie www.dezorgboog.nl.

DE ORGANISATIE
De  Zorgboog is een zelfstandige stichting die als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-model hanteert en wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. 
Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor de implementatie van een nieuw besturingsmodel. Aanleiding voor de herijking van het huidige besturingsmodel was de vraag of deze toekomstbestendig is. De zorg staat namelijk voor een enorme uitdaging; de zorgvraag zal verder toenemen en kan niet alleen door zorgorganisaties worden beantwoord. De uitdaging voor de toekomst is het inhoud geven aan de opgave dat zorg een maatschappelijke verantwoordelijkheid is en dus van ons allemaal. Dit betekent dat de Zorgboog optimaal en nadrukkelijk met alle partijen in het veld concepten voor wonen, zorg en welzijn ontwikkelt. Het nieuwe besturingsmodel geeft ruimte voor de optimale uitvoering van de ambities en is congruent met de integrale visie op zorg. 
Vanuit de integrale visie op zorg en de leidende beelden en principes is de logische primaire kijkrichting om de organisatie op te bouwen rond de cliënt en cliëntennetwerken. Naar de organisatie vertaald betekent dat, een geografische, gebiedsgerichte ordening waar de organisatie nu een functionele ordening kent naar soorten van functies, diensten en producten.
Dit houdt in dat kernteams gevormd zullen gaan worden rond cliëntgroepen met hun netwerk. Het cliëntennetwerk is onderdeel van een community. De samenstelling van dit kernteam is afhankelijk van de zorgvraag maar bestaat in de regel uit zorgmedewerkers, welzijnsmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Integraliteit is het leidende principe. Deze teams zullen worden aangestuurd door operationeel leidinggevenden (onder wie meerdere teams kunnen vallen). Het werkgebied van De Zorgboog wordt in de nieuwe structuur verdeeld in zes gebieden (Geldrop-Mierlo, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten-Someren en Helmond). Deze gebieden worden aangestuurd door een gebiedsdirecteur, waarbij een gebiedsdirecteur meerdere gebieden aanstuurt. Het nieuw te vormen directieteam bestaat per 01.01.2022 uit de Raad van Bestuur, twee Directeuren Zorg, Directeur Behandeling & Expertise, Directeur Bedrijfsvoering, Directeur ICT & Informatiemanagement, Bestuurssecretaris en de Directeur HR.

DE DIVISIE BEHANDELING & EXPERTISE
Momenteel zijn de behandelfuncties ondergebracht in twee aparte entiteiten: behandeling & begeleiding, geriatrische revalidatiezorg (GRZ)  en eerstelijnsverblijf (ELV hoog) binnen Woonverpleging en Zorgboog in Balans (ZIB) als aparte BV voor de 1e lijn. In beide entiteiten zijn (para)medici werkzaam. Uitgangspunt in de nieuwe besturingsfilosofie is een integratie van beide tot één nieuwe centraal gepositioneerde divisie.
De volgende overwegingen liggen hieraan ten grondslag:
• eenduidigheid van visie op behandeling & begeleiding;
• bundeling en versterking van kennisdeling, expertise, innovatie, vakontwikkeling en scholing;
• door schaalvergroting ontstaat meer flexibiliteit in inzet, meer mogelijkheden tot specialisatie en ontstaat er meer sturing op multidisciplinair werken op geleide van cliëntvraag;
• vanuit een centrale divisie kunnen medewerkers een primaire verbinding met een gebied hebben. Voor de client geeft dit minder wisselingen van gezichten. Inzetbaarheid is flexibel en gaat over de gebiedsgrenzen heen.
• de mogelijkheid ontstaat om als (para)medici te werken in de 1e lijn of intramuraal of in beiden.
Binnen de nieuw te ontstane divisie Behandeling & Expertise vallen de volgende vakgroepen:
• de medische vakgroep: specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen en verpleegkundig specialisten;
• de vakgroep psychologie;
• de vakgroep paramedisch en begeleiding (fysiotherapie, ergotherapie, diëtiek, logopedie, geestelijke verzorging, en verschillende vaktherapeuten);
• medisch secretariaat;
• (een nog op te richten) vakgroep verpleging & verzorging  inclusief Specialistisch Verpleegkundig Thuiszorgteam, verpleegkundige voorwacht en verpleegkundige experts);
• alle medewerkers werkzaam binnen de GRZ en ELV hoog.
De leiding van de divisie gaat bestaan uit een tweehoofdige directie:
• een directeur Behandeling & Expertise die hiërarchisch en operationeel verantwoordelijk is voor de bedrijfsmatige, organisatorische en personele zaken;
• en een medisch directeur Behandeling & Expertise die functioneel verantwoordelijk is voor de behandel- en zorginhoudelijke zaken. (0,2 FTE)

Momenteel werkt een kwartiermaker, samen met de betrokkenen, aan de visie ontwikkeling en voorbereidingen voor de verdere inrichting van de divisie. Per 01.01.22 neemt de kwartiermaker de positie van interim directeur Behandeling & Expertise op zich. De werving van de medisch directeur zal ook spoedig worden opgepakt. Het proces van vormgeving van de nieuwe divisie dient 1 januari 2023 gerealiseerd te zijn. De divisie heeft een budget van €15 miljoen en er zijn 157 FTE werkzaam.

RESULTAATGEBIEDEN
Naast de reguliere taken die onlosmakelijk verbonden zijn met deze functie heeft de directeur Behandeling & Expertise de opdracht om:
• mede vorm te geven aan een integraal zorgproces waarbij het niet uitmaakt of de cliënt in- of extramuraal woont;
• de nieuw te vormen vakgroep Verpleging & Verzorging in afstemming met de gebiedsdirecteuren vorm en inhoud geven;
• te sturen op een gezond rendement, zorg te dragen voor een efficiënte inrichting van (behandel) processen; 
• samen met de professionals te sturen op behandelinhoudelijke kwaliteit en ontwikkeling;
• te fungeren als boegbeeld van behandeling & expertise en het vertegenwoordigen van de belangen van het domein in externe onderhandelingssituaties, zoals met de zorgverzekeraars, huisartsen, andere zorgorganisaties, gemeenten en in regionale overlegvormen;
• mede initiëren, ontwikkelen en realiseren van nieuwe samenwerkingsvormen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Zorgboog en de positie van organisatie als ketenorganisatie in de regio;
• het stimuleren en realiseren van een sterke verbinding tussen (wetenschappelijk) onderzoek, onderwijs en praktijk;
• positionering in de markt van specifieke innovatieve diensten in afstemming met partners en huisartsen ( bijvoorbeeld het mobiel geriatrisch team).

PROFIEL DIRECTEUR BEHANDELING & EXPERTISE
De directeur Behandeling & Expertise is samen met de medisch directeur integraal verantwoordelijk voor het beleid en de operationele gang van zaken binnen de divisie Behandeling & Expertise. Bij start is de transitie om te komen tot een divisie reeds in gang gezet. Je pakt het stokje over van de interim directeur Behandeling & Expertise om de volgende fase vorm te geven.
Een unieke positie waarin je bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel en waarin je de kans krijgt om zorg en dienstverlening integraal mede te hervormen.
Van nature ben je charismatisch en weet je mensen te inspireren. Je stimuleert het nemen van eigen regie op inhoud door de behandelaren en adviseert hen waar nodig. Je zet de behandelaren in positie, ondersteunt hen in het ontwikkelen van talenten en bent een belangrijke inspiratiebron. Dit alles doe je vanuit een gezonde en koersvaste bedrijfsvoering; je  bent voorspelbaar en transparant in je uitingen. Je beschikt over een natuurlijke vorm van overtuigingskracht en je weet met jouw visie te enthousiasmeren.
Je weet de juiste toon aan te slaan in het leggen van verbindingen, zowel in- als extern. Je bent overtuigd van het belang van samenwerken en netwerken en weet hiermee draagvlak te creëren.
Je ressorteert direct onder de Raad van Bestuur en vervult een belangrijke rol in het directieteam. Je bent medeverantwoordelijk voor het toekomstbestendig maken van de organisatie, door direct bij te dragen aan de executiekracht van de organisatie en de strategie te vertalen naar het beleid van morgen.

FUNCTIE-EISEN
• Stevige leidinggevende ervaring en competenties, verkregen in een complexe organisatie in de gezondheidszorg.
• Academisch niveau, bedrijfskundig sterk onderlegd, schakelt gemakkelijk tussen zorgprocessen, kwaliteit, productie en bedrijfsvoering.
• Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten.
• In staat om professionals te motiveren, te stimuleren en te coachen.
• Organisatiesensitief, scherpe politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.
• Beschikt over aantoonbare ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten.
• Aantoonbaar succesvol als eindverantwoordelijke in een soortgelijke werkomgeving (bij voorkeur met duaal management) in de gezondheidszorg.
• Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden.

COMPETENTIES
• Charismatische persoonlijkheid, enthousiast en inspirerend.
• Mensgericht, laagdrempelig, transparant en benaderbaar.
• Ondernemend, innovatief en creatief.
• Besluitvaardig en resultaatgericht.
• Verbinder en teamplayer.
• Ontwikkelingsgericht en dynamisch.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een fulltime functie voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT, de functie is ingedeeld in FWG 75. 

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V. De in- en externe werving vindt gelijktijdig plaats.
Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. De gesprekken met de selectiecommissie vinden in januari 2022 plaats en worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Het is het streven de procedure voor eind januari 2022 af te ronden. 

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149. 

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 30 december 2021. SOLLICITEER HIER!