Lid Raad van Commissarissen (zorginhoudelijk profiel) - uur - Roosendaal

INLEIDING
Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) is een coöperatie van 93 huisartsen en haar ketenpartners in de regio westelijk West-Brabant en Tholen. HCWB heeft als doel het ontzorgen (faciliteren) van de aangesloten huisartsen en de rol van de eerstelijnsorganisatie in de regio uit te bouwen. Bij al deze ontwikkelingen is voortdurend aandacht voor zelfredzaamheid van patiënten en het gedachtegoed van ‘ziekte naar zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. 
De leden hebben een individueel lidmaatschap, ongeacht het aantal uur dat een huisarts werkt. Daarmee is elke individuele stem van invloed op het beleid van de organisatie.  
 
HCWB is dé regionale huisartsen organisatie voor stakeholders in westelijk West-Brabant en Tholen. Om de samenwerking te verstevigen is de rechtspersoon Huisartsencoöperatie West-Brabant U.A. toegetreden tot de ALV van de Coöperatie van de Huisartsenposten West-Brabant in juni 2020. Daarmee zijn de leden trapsgewijs mede-eigenaar van de huisartsenpost geworden.  
De samenwerking met de HAP Roosendaal en Bergen op Zoom is intensief, ANW en dagzorg sluiten steeds beter op elkaar aan. Ook is HCWB-samenwerkingspartner binnen de Stichting WestWest. Dit is een samenwerkingsverband van 11 organisaties uit de regio (Bravis ziekenhuis, GGZ, VVT, GGD, Thuiszorg, Welzijn, huisartsen, medisch specialisten). Met het sociaal domein en de grotere gemeenten is een intensieve samenwerking ten aanzien van de zorg voor de populatie in de regio. HCWB is ook partner van het CIC (Care Innovation Centre) waar in samenwerking met de partners in de regio, Grip op kwetsbaarheid en digitale ontwikkelingen de onderwerpen zijn die gezamenlijk worden opgepakt. Meer informatie over de organisatie vindt u op www.hcwb.nl. 
 
De coöperatie structuur is een bewuste keuze van rechtsvorm, aangezien op deze wijze de individuele huisarts invloed kan uitoefenen met zijn/haar stemrecht binnen de organisatie. Dit werkt mee aan het draagvlak bij de leden.  
 
De organisatie (Organisatie) kent 4 rechtspersonen: 
• Huisartsencoöperatie West-Brabant U.A. met 90 leden (huisartsen) 
• Huisartsenholding West-Brabant B.V.
• Zorggroep West-Brabant B.V.  
• Werkgroep Deskundigheidsbevordering huisartsen West-Brabant B.V.  

De Huisartsencoöperatie is met haar dochterondernemingen het uitvoerend orgaan voor de leden en het bestuur van de coöperatie. Medewerkers en directie maken zich sterk voor een goed georganiseerde eerste lijn in westelijk West-Brabant en Tholen. Dit vanuit de gedachte dat een hogere organisatiegraad, goede infrastructuur en een betere ondersteuning van zorgprofessionals bijdragen aan een goed functionerende huisartsenpraktijk (de huisartsvoorziening) en eerstelijnszorg, zodat de burgers (patiënten) in westelijk West-Brabant en Tholen goede en doelmatige zorg kunnen verwachten. 
Naast ondersteuning van huisartsenpraktijken bij multidisciplinaire zorgprogramma’s op het gebied van: Diabetes Mellitus type 2 (DM), longaandoeningen en hart- en vaatziekten een stoppen met roken programma (SMR), een GLI programma (leefstijl), een dienst praktijkmanagement, ondersteunt en ontzorgt de organisatie ook buiten de verschillende zorgprogramma’s. Het bureau van HCWB faciliteert en ondersteunt de aangesloten huisartsenpraktijken, onder meer ook bij: 
• onderhandelen met zorgverzekeraars en ketenpartners m.b.t contract en tarief;
• verwerken van declaraties van aangesloten huisartsen(praktijken); 
• bewaken van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening; 
• organiseren van nascholingen; 
• informeren van de huisarts over de (landelijke) ontwikkelingen van de eerstelijnsgezondheidszorg. 
 
Huisartsencoöperatie West-Brabant kent een tweehoofdige directie.  

KARAKTERISITIEK VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie van de Huisartsencoöperatie. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de directie met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.  De Governancecode Zorg 2022 is leidend voor de Raad van Commissarissen. 
 
SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden onder wie de voorzitter. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden en eigenschappen. 
 
Per 1 september 2022 ontstaat er een vacature voor de functie lid Raad van Commissarissen met profiel Zorg. 

VACATURE LID RAAD VAN COMMISSARISSEN MET PROFIEL ZORG 
We zijn op zoek naar een commissaris die werkzaam is (geweest) als huisarts en affiniteit heeft met de innovatie in de eerstelijnszorg. Iemand die in staat is het bestuur en management reflectie te bieden op de positie van de huisarts en de ontwikkeling van huisartsengeneeskunde.
De kandidaat heeft kennis van en ervaring met de navolgende aandachtsgebieden:
• huisartsenzorg en de organisatie daarvan; 
• eerstelijns gezondheidszorg en de organisatie daarvan; 
• landelijke en regionale ontwikkelingen in de zorg; 
• governance in de zorgsector; 
• heeft voldoende toewijding en beschikbaarheid; 
• beschikt over een relevant netwerk. 

COMPETENTIES
• Heeft inzicht in het spanningsveld tussen het leveren van kwalitatief goede zorg en de continuïteitsdoelstelling van de organisatie. 
• Is een positief kritische gesprekspartner.
• Heeft goede contactuele vaardigheden en kan goed samenwerken in teamverband.
• Is gezaghebbend, authentiek, betrouwbaar, toegankelijk, vertrouwenwekkend. 
• Is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen. 
• Heeft overtuigingskracht en toont voorbeeldgedrag. 
• Heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, kent de balans tussen betrokkenheid en sturen op afstand. 
 
HONORERING
Er is sprake van een vergoeding voor de werkzaamheden in de Raad van Commissarissen  (WNT-klasse 2). 

PROCEDURE
Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Commissarissen het leidende principe. Bij de selectie en benoeming wordt de bepaling uit de Wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van de limitering van het aantal toezichthoudende functies in acht genomen.
De begeleiding van deze procedure is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham. Zij draagt kandidaten voor aan de selectiecommissie van de Raad van Commissarissen HCWB. Vervolgens vindt een gesprek plaats met de voltallige Raad van Commissarissen, directie, bestuur en cliëntenraad.

SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085-0479149.
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 30 mei 2022. SOLLICITEER HIER!