Lid Raad van Toezicht ( profiel transitie en transformatie) - uur - Weert

Land van Horne 
Land van Horne is een zorgorganisatie met aandacht voor wonen, zorg en welzijn van ouderen en hulpbehoevenden. Met circa 2500 medewerkers en 1200 vrijwilligers biedt Land van Horne vanuit de 18 woonzorgcentra (thuis)zorg en aanvullende diensten in het grensgebied van Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant. Het aanbod varieert van hulp bij het huishouden of lichte zorg thuis, tot complexe zorg en behandeling. Het kan begeleiding in groepsverband of revalidatie betreffen, maar ook langdurige of blijvende zorg. Ook zijn er verschillende diensten die gericht zijn op welzijn. Door het brede dienstenpakket en de spreiding van locaties in de regio kan Land van Horne optimaal aan de wensen van cliënten voldoen. Thuis, of dicht bij huis. De voordelen van een middelgrote zorginstelling gaan bij Land van Horne samen met aandacht voor het kleinschalig karakter van alle zorgcentra. 
 
Visie en Kernwaarden 
Bij Land van Horne moet ieder mens zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen blijven, ook als hij of zij door omstandigheden op de hulp van anderen is aangewezen. Land van Horne heeft de ambitie om uniek te zijn op het gebied van bezieling en ethiek. De kernwaarden zoals zien, begrijpen en steunen spelen een leidende rol in de zorg- en dienstverlening, in de omgang tussen collega’s en ook bij het maken van keuzes.  
In de visie gaat Land van Horne uit van de eigen regie van de cliënt. Ieder mens is uniek. Hulp of zorg die geboden wordt sluit zoveel mogelijk aan bij de manier waarop de cliënt zelf zijn/haar leven wil inrichten. Belangrijk daarbij is dat de cliënt met hulp en zorg zodanig wordt ondersteund dat hij/zij, zoveel mogelijk, de regie over het eigen leven kan behouden. 
Onze medewerkers leveren goede, veilige en passende zorg in een omgeving waarin de cliënt zich prettig voelt. Deze medewerkers zijn professionals die zich betrokken en gelukkig voelen bij Land van Horne. 
Samen houden we de zorg betaalbaar en organiseerbaar en kijken we vooruit naar de toekomst. 

Organisatie
Land van Horne kent een (eenhoofdige) Raad van Bestuur. De bestuurder bestuurt de organisatie als geheel en legt daarover verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht. Naast de directeur Bedrijfsvoering zijn twee directeuren Zorg verantwoordelijk voor het gehele cluster Zorg – en Dienstverlening, ieder met een eigen integrale verantwoordelijkheid. Accenten in hun aandachtgebieden zijn respectievelijk intramurale en extramurale zorg. Gezamenlijk vormen de directeuren met de bestuurder en de bestuurssecretaris het directieteam van Land van Horne. De Raad van Toezicht ( RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht staat de Bestuurder met raad terzijde. De medezeggenschapstructuur voor medewerkers is centraal geregeld in de Ondernemingsraad. De medezeggenschapstructuur van cliënten is geregeld via een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden. 

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht  
De leden van de Raad van Toezicht worden geacht te handelen en zich te gedragen naar en in congruentie met de eigentijdse regels, normen en waarden van het stelsel van “Good Governance“ voor de zorgsector, waaronder de code “Governancecode Zorg 2022”. De leden dienen ook over voldoende tijd te beschikken en beschikbaar te zijn voor een adequate invulling van hun verantwoordelijkheid als lid van de Raad van Toezicht.  
 
De leden van de Raad van Toezicht moeten ieder beschikken over:
• een academisch werk- en denkniveau;
• affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van Land van Horne;
• heeft in de uitvoering van de rol altijd medewerkers- en clientperspectief voor ogen;
• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Land van Horne stellen;
• voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
• de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
• het vermogen om het beleid van Land van Horne en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• het vermogen in teamverband te functioneren;
• voldoende toewijding en beschikbaarheid;
• van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van Land van Horne.

Vacature lid Raad van Toezicht met profiel transitie en transformatie 
De zorgsector is ingrijpend aan het veranderen. Dit vraagt om een wendbare organisatie die kan anticiperen op de snel veranderende omgeving.
In dit licht wil de Raad de ontstane vacature invullen met een nieuw lid met deskundigheid op het gebied van transitie- en transformatieprocessen.

Wij zijn op zoek naar een toezichthouder die beschikt over relevante ervaring binnen netwerken en brede ervaring heeft op het gebied van complexe maatschappelijke vraagstukken. Een stevige analyticus met aantoonbaar conceptueel vermogen.
Iemand die de vertaalslag weet te maken van (wetenschappelijke) kennis van transitie- transformatie vraagstukken naar de (zorg)praktijk. Een innoverende denker die in staat is out of the box te denken en daarmee een nieuw toekomstperspectief kan schetsen.
Het nieuwe lid beschikt over de volgende persoonskenmerken:
• Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig.
• Gemakkelijk benaderbaar, sensitief, empathisch en heeft oog voor en kan zich inleven in de belangen van anderen.
• Soepel in de omgang, open houding en gevoel voor humor.
Ook beginnende toezichthouders worden van harte uitgenodigd te reageren en het hebben van een regionale binding is een pre.

Honorering
De bezoldiging is conform de richtlijnen Governancecode Zorg en voldoet aan de normstelling van de WNT-2, klasse 4. 

Procedure
Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Toezicht het leidende principe. Bij de selectie en benoeming wordt de bepaling uit de Wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van de limitering van het aantal toezichthoudende functies in acht genomen.
De begeleiding van deze procedure is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham. Zij draagt kandidaten voor aan de selectiecommissie van de Raad van Toezicht van Land van Horne. Met deze commissie vinden de eerste gesprekken plaats in juni 2022. Vervolgens vindt een gesprek plaats met de adviesgremia. De definitieve data van de gesprekken worden spoedig gecommuniceerd.

Sollicitatie en inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085- 0479149.
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 27 mei 2022. SOLLICITEER HIER !