Secretaris Raad van Bestuur - 36 uur uur - Venlo

OVER VIECURI MEDISCH CENTRUM
VieCuri is hét medisch centrum voor Noord-Limburg en is sinds 2007 één van de 28 topklinische opleidingsziekenhuizen van Nederland. VieCuri heeft ziekenhuislocaties in Venlo en Venray en regiopoli’s in Panningen, Reuver en Horst. VieCuri wil samen met de hele zorgketen de beste zorg voor patiënten leveren.
VieCuri ziet het als een belangrijke verantwoordelijkheid om onderwijs, scholing, medisch wetenschappelijk onderzoek en opleidingsbevoegdheden te stimuleren en uit te breiden. 
Naast de focus op opleiden en onderzoek is innovatie een belangrijk speerpunt binnen het VieCuri beleid. Technologische innovatie, procesinnovatie en organisatorische innovatie zijn cruciale drijvers om VieCuri in beweging te krijgen/houden en klaar te stomen voor de toenemende complexiteit van zorg, ontwikkelingen van de arbeidsmarkt, demografie, technologie en transmuralisering. 

Jaarlijks biedt VieCuri zorg aan 110.000 patiënten. Kwaliteit van zorg staat daarbij vanzelfsprekend altijd voorop. Maar het kan altijd beter. Bij VieCuri is men dan ook voortdurend bezig om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren door nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen of over te nemen en door het kwaliteitsbeleid continu te meten en te verbeteren. Het JCI-gedachtegoed is de basis voor het kwaliteitsdenken binnen Viecuri. JCI is een onafhankelijke organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst op kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. In 2017 heeft VieCuri voor de eerste keer de JCI-accreditatie behaald en afgelopen jaar weer opnieuw voor de komende drie jaar.
VieCuri staat de komende jaren voor een aantal majeure uitdagingen. Deze uitdagingen zijn voor VieCuri groter als gevolg van specifieke regionale aspecten. Het verzorgingsgebied van VieCuri kenmerkt zich door een lage sociaaleconomische status, een bovenmatige vergrijzing en ontgroening en dat in combinatie met een hogere zorgvraag vanuit leefstijl en ervaren gezondheid. Om de zorg en ondersteuning van de regio Noord-Limburg nu en in de toekomst op een juiste manier te organiseren zijn de regionale zorgorganisaties samen een programma gestart om de opgave waar de regio voor staat aan te pakken. Dit programma kent de volgende vijf richtingen:
Leefstijl en ervaren gezondheid; gericht op preventie en positieve gezondheid.
Kwetsbare ouderen; gericht op het verbeteren van in-, door-, en uitstroom en verantwoord zelfstandig thuis wonen.
Regionale digitale zorg; gericht op digitale regie voor regionale inwoners, regionale infrastructuur voor samenwerking met ketenpartners en het gebruik van regionale data voor preventie en behandeling.
Toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg; gericht op optimalisatie van de acute zorgketen, voorkomen, verplaatsen of vervangen van zorg en integraal capaciteitsmanagement. 
Arbeidsmarktproblematiek; gericht op instroom, opleiden en behoud van medewerkers, toekomstbestendige zorg, datagedreven HR. 

Naast de regionale aanpak ligt er ook een opgave voor VieCuri als het enige ziekenhuis in Noord-Limburg. Hierbij is onder andere de continuering en versterking van het STZ-profiel cruciaal voor het behoud van hoogwaardige topklinische en acute zorg in de regio op (middel)lange termijn. 
In het kader van de geschetste uitdagingen zijn de doorontwikkeling van de STZ profilering, de Human Power (mensvisie) en de continue verbetering van de patiëntenzorg van groot belang.

Voor meer informatie zie www.VieCuri.nl

ORGANISATIESTRUCTUUR
VieCuri wordt bestuurd door een collegiale tweehoofdige Raad van Bestuur, die bestaat uit een voorzitter Raad van Bestuur en een lid Raad van Bestuur. Er is een duidelijke samenwerkingsstructuur tussen RvB, clustermanagement en de gremia van medisch specialisten en verpleegkundigen. Deze samenwerking biedt stabiliteit en continuïteit en ondersteunt de focus op kwaliteit van zorg.

De activiteiten in het primaire proces zijn ondergebracht in een drietal samenhangende zorgclusters. Naast het cluster Beschouwend is er het cluster Snijdend, Vrouw & Kind en het cluster Medisch ondersteunend (met o.a. OK en capaciteitsmanagement).
Deze zorgclusters worden elk geleid door een Clustermanager Zorg in combinatie met een medisch leider per zorg-VE (Verantwoordelijke Eenheid). Het VE-management is daarbinnen belast met de zorg voor de bedrijfsvoering.
De managers van de clusters Financiën, Facilitair Bedrijf, M-ICT, Mens & Ontwikkeling, Kwaliteit, Wetenschap & Innovatie en het Bureau Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van en dienstverlening aan de organisatie en medische staf.

DE FUNCTIE SECRETARIS RAAD VAN BESTUUR  
De secretaris van de Raad van Bestuur ondersteunt en adviseert de Raad van Bestuur op het gebied van strategische, organisatiebrede en zorginhoudelijke beleidsontwikkeling.
De Raad van Bestuur heeft behoefte aan een ervaren secretaris die bestuurlijke processen en besluitvorming stroomlijnt. De secretaris is een pro-actieve en kritische adviseur en sparringpartner voor de Raad van Bestuur. Hij/zij creëert draagvlak en eenheid op verschillende niveaus en maakt op natuurlijke en zorgvuldige wijze verbinding. De secretaris ressorteert rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en maakt deel uit van het managementteam. De secretaris stuurt 2 juristen, het (bestuurs)secretariaat en de secretariaten van de adviesorganen aan. (4 FTE)

RESULTAATGEBIEDEN 
1. Beleidsvoorbereiding en besluitvorming
• Je bent de rechterhand van de Raad van Bestuur, adviseur en sparringpartner met een creatieve geest.
• Je adviseert de Raad van Bestuur over het te voeren strategisch beleid. Je draagt bij aan de formulering van het strategisch beleid en vertaalt dit beleid naar de praktijk in nauwe samenwerking met het clustermanagement door het maken van het jaarplan en het borgen van de PDCA-cyclus.
• Je hebt de operationele verantwoordelijkheid voor de jaarverslagen van VieCuri  als onderdeel van de PDCA-cyclus.
• Je signaleert, volgt en analyseert relevante landelijke en regionale ontwikkelingen en informeert en adviseert de Raad van Bestuur en het management hierover.
• Je adviseert over beleids- en besluitvormingsprocessen, structureert deze en geeft hier uitvoering aan.
• Je vormt de beleidsinhoudelijke ‘linking pin’ tussen Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, medische staf, management en ondersteuning.
• Je ondersteunt en begeleidt bij de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de diverse overlegvormen.
• Je neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur, van de Raad van Bestuur met Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad, bestuur MSB en managementteam.
• Je bouwt een relevant en effectief (intern) netwerk op en onderhoudt contacten met externe samenwerkingspartners.
• Je monitort de uitvoering van besluiten uit de organisatie en Raad van Toezicht en draagt zorg voor een accurate rapportage.

2. Bedrijfsvoering
• Je zorgt ervoor dat bestuurlijke zaken op een adequate wijze zijn ingericht, zowel op kwalitatief als kwantitatief gebied, zodanig dat de Raad van Bestuur wordt ontzorgd van alle administratieve ballast die te maken heeft met besprekingen met MT, CR, OR, MSB en RvT.
• Je werkt de strategische beleidsthema’s op een kwalitatieve manier uit. 
• Je zorgt voor een positief resultaat op de betreffende begroting. 
• Je coördineert en geeft incidenteel sturing, in nauw overleg met RvB, aan VieCuri brede thema’s en aandachtsgebieden in de vorm van projecten. 
• Je geeft leiding aan de afdeling juridische zaken en draagt zorg voor de juridische compliance van VieCuri aan wet- en regelgeving.
 
3.   Advisering Raad van Bestuur 
• Je bewaakt de Governance en ziet toe op het naleven van de governancecode, naleving wetgeving, de eigen waarden en normen, strategische doelen en de hierop gebaseerde interne documenten zoals integriteitscode, klokkenluidersregeling, etc.  
• Voornemens van de Raad van Bestuur die ter instemming, goedkeuring of advisering worden voorgelegd aan organen worden door je getoetst aan de statuten en reglementen van de organisatie en aan de vigerende wet- en regelgeving. 
• Je ziet erop toe dat wet- en regelgeving rondom privacy binnen de organisatie wordt nageleefd.  
• Je zorgt ervoor dat interne reglementen en statuten actueel zijn. 
 
4. Leidinggeven 
• Je zorgt binnen je afdeling voor bevlogen, flexibele, service- en resultaatgerichte medewerkers die constructief met elkaar samenwerken in het realiseren van maximale klantwaarde. 
• Je zorgt voor een klimaat waar binnen medewerkers proactief zijn en maximale eigen verantwoordelijkheid nemen. 
• Je zorgt voor een veilig, gezond en inspirerend werkklimaat met op het beleid afgestemde scholings- en trainingsprogramma’s. 

PROFIEL
We zoeken een ervaren, gedreven en ambitieuze secretaris die de Raad van Bestuur ontzorgt, adviseert en voor hen zaken regelt. De secretaris neemt initiatieven, is daadkrachtig en is een echte ‘regelaar’. Hij/zij beschikt over senioriteit, is empathisch en dienstverlenend. De secretaris beweegt zich soepel en een complexe en dynamische omgeving met hoogopgeleide professionals, is communicatief zeer vaardig en schakelt tussen verschillende (communicatie)stijlen. Heeft overwicht en charisma. Is verbindend en organisatiesensitief. Is analytisch sterk en heeft ervaring in het optimaliseren van bestuurlijke en besluitvormingsprocessen. Hij/zij is een stevige gesprekspartner, heeft een aanjagende rol, is zelf proactief. Brengt tegelijkertijd rust, overzicht, humor en relativeringsvermogen.  

FUNCTIE- EISEN
• Je beschikt over ruime ervaring als secretaris Raad van Bestuur binnen een complexe omgeving met hoogopgeleide professionals.
• Academische opleiding; bestuurskundig, juridisch of gezondheidswetenschappen.
• Kennis van het vakgebied en ervaring met veranderingsprocessen. 
• Is bekend met ontwikkelingen in de zorgsector, volgt ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de markt en is in staat om deze te vertalen naar strategisch en/of tactisch beleid.

PERSOONSKENMERKEN
• Je beschikt over senioriteit, scherpte en relativeringsvermogen.
• Je bent daadkrachtig, doortastend en behoudt het overzicht, ook onder druk.
• Je beschikt over meer dan uitstekend organisatietalent.
• Je bezit empathisch vermogen, tact en organisatiesensitiviteit.
• Je toont initiatief en overtuigingskracht.
• Je bent nuchter, hands on en schakelt snel en makkelijk op meerdere niveaus.
• Je bent proactief, gericht op samenwerking en streeft kwaliteit na.
• Je bent in staat zelfstandig, gestructureerd te werken en kan prioriteiten stellen.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een fulltime dienstverband van 36 uur per week voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO ziekenhuizen en passen bij de zwaarte van de functie. VieCuri kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. De data voor het vervolg van de procedure worden spoedig gecommuniceerd. 
Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085- 0479149. 

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 30 mei 2022. SOLLICITEER HIER!