Manager gebiedsgerichte zorg - 32-36 uur uur - Venray

OVER VINCENT VAN GOGH
Vincent van Gogh is de grootste GGZ organisatie in Noord Limburg en heeft een rijke traditie in het behandelen en begeleiden van mensen met ernstige psychische en psychiatrische klachten. Dit gebeurt over een breed spectrum, klinisch en ambulant en steeds vaker bij mensen thuis of digitaal.
Naast een zorgorganisatie is Vincent van Gogh ook een toonaangevend opleidings- en trainingsinstituut voor psychiaters, psychologen, verslavingsartsen, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen.
De mission statement van Vincent van Gogh: herstel is haalbaar, zeker met de juiste zorg, direct en duurzaam. In de eigen omgeving van de cliënt, met naasten en andere betrokkenen binnen de keten en het netwerk. Hiervoor kent Vincent van Gogh 3 business units, met 11 zelfstandige eenheden die vanuit wederzijdse afhankelijkheid samenwerken, verspreid over heel Limburg.

VISIE
Het alledaagse leven biedt veel herstelkracht. Die kracht kan beter benut worden in de GGZ. De kans op herstel is ook het grootst als direct de juiste zorg geboden kan worden: thuis in de eigen omgeving en toegespitst op wat voor de cliënt werkt. Met de mensen om de cliënt heen 
-professionals, naasten en familie- die helpen met soms ingewikkelde keuzes.
Tegelijkertijd kan de toegang tot de specialistische zorg beter voor cliënten die hulp zo hard nodig hebben en nu vaak (te) lang moeten wachten. Daarom doet Vincent van Gogh het gewoon anders. Vincent van Gogh streeft naar een samenleving die normaal doet over psychiatrie, waarin mensen de mentale veerkracht hebben om van waarde te blijven voor zichzelf en anderen. Het vergezicht van Vincent van Gogh: een GGZ die bijdraagt aan sneller herstel en met een grotere rol voor de sociale omgeving.

Ambitie in vijf pijlers
Een ‘andere GGZ’ vraagt nieuwe initiatieven. Een oplossing zit niet altijd in pillen of een opname. Vincent van Gogh neemt de ruimte voor niet-medische oplossingen, techniek en virtuele kansen. Want ook techniek kan enorm helpen. Daarom worden nieuwe zorgconcepten bedacht, wordt de organisatie georganiseerd in wendbare eenheden en wordt een hechte samenwerking gezocht, binnen én buiten de zorg.
1.    Eigen regie van de cliënt: zelf aan het roer
2.   Persoonsgerichte zorg: wat voor jou werkt
3.   Zorg bij de cliënt thuis: daar waar het hoort
4.   Toegang tot de specialistische zorg: snel wanneer het moet
5.   Samenwerking in de keten: niet zonder elkaar

Voor meer informatie zie: www.vvgi.nl

DE ORGANISATIE
Vincent van Gogh is een van de zeven dochterondernemingen van Vigo. Vigo is een toonaangevende organisatie in jeugdzorg, forensische zorg en GGZ. Vigo kent een driehoofdige raad van bestuur en Vincent van Gogh wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie; een directeur Mens en samenleving en een directeur Residentieel en hoog specialistisch.

DE FUNCTIE MANAGER GEBIEDSGERICHTE ZORG
Vanuit de herstelgerichte visie en het werken vanuit de netwerkgedachte (Inclusieve psychiatrie) is dagelijks de vraag aan de orde hoe laagdrempelig en beschikbaar te kunnen zijn en blijven, op het moment het nodig is en in verbinding met het dagelijks leven van de cliënten. Het betekent ook dat de vraag van de cliënt leidend is in de reis die in gezamenlijkheid wordt uitgestippeld.
Als antwoord op de uitdagingen in de zorg de komende jaren werkt Vincent van Gogh vanuit een netwerkgedachte en ‘inclusief’. 
De organisatie heeft gekozen voor invoering van gebiedsteams die integraal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de ambulante en outreachende zorgverlening van Vincent van Gogh. De strategische koers “Bewust verbonden”  samen met de zorgvisie: Inclusieve psychiatrie vraagt om een andere manier van kijken, denken en handelen van de professionals.
Als manager gebiedsgerichte zorg vervul je een belangrijke rol in de implementatie en doorontwikkeling van inclusieve psychiatrie. Je werkt samen in een team van drie gedreven managers die allemaal verantwoordelijk zijn voor hun eigen onderdeel en bijdragen aan de totale cliëntreis over de onderdelen en business units heen. Daarbij werk je nauw samen met je financieel -en HR adviseur. Dit totaal bereik je samen vanuit verbinding en in afstemming over de organisatieonderdelen heen. Hierbij maak je gebruik van elkaars kennis en expertise en werk je ook samen met de andere managers van de andere twee business units en rapporteer je aan de directeur van de business unit Mens en samenleving.
Naast twee gebiedsteams stuur je ook nog vier andere behandelteams aan; CVP, schemafocustherapie, KRB Nijmegen en Ambit. In totaal geef je leiding aan ongeveer 100 medewerkers. 

FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES
Naast een relevante HBO+ opleiding beschik je over een ruimte ervaring in een vergelijkbare eindverantwoordelijke functie binnen de gezondheidszorg. Ervaring binnen de GGZ is een pré. Je hebt ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals en bent bedrijfsmatig goed onderlegd. Je hebt een visie over de in beweging zijnde zorgmarkt en bent goed op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en relevante wet- en regelgeving.
Je bent een echte professional en bent in staat om passend binnen de visie van Vincent van Gogh, maatschappelijke en interne ontwikkelingen te vertalen naar beleid voor de gebiedsteams en de uitvoering van dit beleid te coördineren. Je bent een sparringpartner voor de professionals binnen jouw teams, de directeuren en collega managers.
Je onderhoudt uiteenlopende contacten en werkt samen met partijen binnen en buiten de organisatie. Je weet mensen aan je te binden en je staat er als het nodig is. Iemand met een open mind en gevoel voor humor.

Ondernemerschap, bevlogenheid, het zijn van een bruggenbouwer en een mensgerichte houding zijn belangrijke persoonlijkheidskenmerken.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Een uitdagende functie bij een lerende organisatie die innovatie voorop stelt. Het betreft een fulltime functie voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ, de functie is ingedeeld in FWG 70. 

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V.
Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. 
Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149.  Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 21 juni 2021. SOLLICITEER HIER!