Directeur - 36 uur uur - Helmond

OVER SAVANT
Savant Zorg is een expert in het helpen van mensen om een betekenisvol leven te leiden, waarbij wordt uitgegaan van veerkracht en eigen regie. Savant verzorgt, verpleegt, behandelt en begeleidt met ongeveer 1800 medewerkers en 600 vrijwilligers ongeveer 4.100, voornamelijk oudere mensen in de regio Helmond en De Peel. Cliënten en hun mantelzorgers worden ondersteund, zodat zij regie kunnen voeren op keuzes die er voor hen toe doen. Samen en in verbinding met anderen binnen het netwerk. Zodat cliënten zelfstandig kunnen blijven in hun doen en laten, thuis of in één van de acht woonzorgcentra. Savant zet zich in om de kwaliteit van leven van cliënten zoveel mogelijk te vergroten. Kwetsbaarheid door ziekte, ouderdom of handicap zorgt ervoor dat mensen gaan nadenken over wat echt belangrijk is in het leven. Savant wil ervoor zorgen dat de mens achter de cliënt zich goed voelt en de regie houdt. Dát is het doel. Savant werkt volgens de kernwaardes betrouwbaar, verbindend, vooruitstrevend. De organisatie kent een omzet van om en nabij de € 80 miljoen.
De belofte van Savant:
Savant helpt cliënten een betekenisvol leven te leiden, uitgaande van veerkracht en eigen regie;
Savant luistert

STRATEGIE
De strategische doelen voor 2021- 2024 van Savant staan beschreven In het koersplan: Savant Zorg 2021-2024, samen op reis en laat zich goed samenvatten in onderstaande figuur:

Savant cirkel.png (369 KB)
 
Meer lezen over het koersplan en verhalen van medewerkers en cliënten van Savant? Kijk op www.savant-zorg.nl/koersplan.

DE ORGANISATIE
Savant kent een Raad van Toezicht model met een eenhoofdige Raad van Bestuur. 
Het directieteam wordt gevormd door de Raad van Bestuur en vier directeuren. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor de behaalde resultaten van hun sector. Daarnaast hebben de directeuren verantwoordelijkheden op concernniveau, onder andere op het gebied van productontwikkeling. De aansturing door de directeuren gebeurt op basis van vertrouwen en het laag in de organisatie beleggen van verantwoordelijkheden met daarbij passende bevoegdheden. Het gaat dan om het scheppen van een klimaat waarbij de energie van alle medewerkers en vrijwilligers vooral gericht is op het bieden van toegevoegde waarde voor de cliënt. Professionaliteit en eigenaarschap zijn de basis voor de zelfstandige teams.


Zelfstandige teams 
Savant Zorg heeft het Rijnlands gedachtegoed omarmd en werkt sinds 2018 in kleinschalige, zelfstandige teams. De essentie van de transitie naar zelfstandige teams is het versterken van de relatie cliënt en medewerker. Om dit te realiseren is ingezet op teamvolwassenheid en het vergroten van eigenaarschap bij medewerkers. Deze interne verandering is vooral noodzakelijk om aansluiting te houden op maatschappelijke veranderingen waarin de burgers meer initiatief en eigen regie nemen in het regelen van hun (professionele) zorg of ondersteuning. Zij vragen van een organisatie flexibel en snel in te spelen op hun behoeften. Savant Zorg is er van overtuigd dat iedereen zo zelfstandig mogelijk en zinvol wil leven, in elke fase van het leven. Soms is daarbij ondersteuning nodig. In principe door familie en het eigen sociale netwerk en pas in tweede instantie door een professioneel netwerk. Gestreefd wordt naar het mogelijk maken van ‘maximale zelfredzaamheid’ en ‘positieve gezondheid’. Dat geldt ook richting medewerkers. Voor de medewerker vertaalt dit zich in ‘eigenaarschap, verantwoordelijkheid en initiatief.


Medenzeggenschap
De medezeggenschap van cliënten is binnen Savant Zorg op twee niveaus georganiseerd. Er zijn acht lokale cliëntenraden. De woonzorgcentra (acht) en Savant Zorg Thuis, hebben een eigen cliëntenraad. Cliënten worden op deze manier op lokaal niveau vertegenwoordigd. Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR behandelt onderwerpen die Savant Zorg als geheel aangaan. De medezeggenschap van medewerkers is geregeld via de Ondernemingsraad. Verzorgenden, verpleegkundigen en overige zorgprofessionals, zijn verenigd in de Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) die Savant Zorg in 2016 heeft opgericht. Met het oog op ontwikkelingen binnen Savant, wordt blijvend samen met de Ondernemingsraad (OR) en CCR gekeken naar een daarbij passende wijze van medezeggenschap.

In verband met het aanvaarden van een bestuurlijke functie elders van een van de directeuren  is Savant op zoek naar een nieuwe directeur.

DE FUNCTIE DIRECTEUR  
Samen met de andere directieleden en de bestuurder ben je verantwoordelijk voor Savant als geheel. Je specifieke aandachtsgebieden zijn de locaties Alphonsus, Van Lenthof, Rivierenhof en Ameide. Daarnaast word je (concern breed) portefeuillehouder voor de verdere doorontwikkeling van de integrale klantreis. Je collega directeuren zijn portefeuillehouder voor respectievelijk de medewerkersreis en gezonde bedrijfsvoering. Je stelt teams en medewerkers in staat om hun werk goed en met plezier uit te kunnen oefenen. Je biedt de kaders, je faciliteert teams en medewerkers zodat ze blijven leren en verkennen.
Je ontwikkelt, in samenwerking met stakeholders, de strategische doelen en ambities van de organisatie. Je inspireert medewerkers, bevordert eigenaarschap bij de teams en ziet toe op de realisatie van tevreden cliënten, gelukkige medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering. Je speelt een belangrijke rol in externe (regionale) netwerken en bouwt voortdurend aan interne en externe relaties en netwerken (zo nodig in afstemming met de andere directieleden).   
 
FUNCTIE-EISEN
Je beschikt over een zorginhoudelijke achtergrond en bezit brede kennis van en ervaring in de zorg. Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met veranderprocessen en je hebt veel kennis van leiderschap in (transitie naar) een Rijnlandse organisatie. Je omarmt de principes hiervan en je bent ervan overtuigd dat het Rijnlands werken bij je past en dat je er overtuigend invulling aan kunt geven.
Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de zorg, onder andere ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten en het initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden. Daarnaast ben je leergierig, vraag je om feedback op je eigen rol en heb je zelfreflectie.  
Je bent in staat om je werkzaamheden naar eigen inzicht vorm te geven op basis van de strategische doelen en ambities van de organisatie. Hierbinnen neem je beslissingen op organisatorisch, budgettair en personeel gebied. Je neemt initiatief bij het adviseren over de strategische doelen op organisatie niveau, voor het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen en het initiëren van innovaties in (zorg)producten en diensten. Dit is mede van belang in het kader van de ontstane tekorten op de arbeidsmarkt. Het richting– en vormgeven aan anders werken is noodzakelijk voor een toekomstbestendige organisatie.
Je kan bij overstijgende zaken overleggen en afstemmen met de andere directeuren en de bestuurder. Je voert regie op de zaken die binnen jouw portefeuille vallen. 

COMPETENTIES  
Het werken als directeur bij Savant Zorg betekent dat je sociale vaardigheden nodig hebt zoals tact, motiveren, draagvlak creëren, overtuigingskracht en het overbruggen van tegenstellingen bij het faciliteren van teams en medewerkers en het bevorderen van eigenaarschap. Je wordt door teams gezien als iemand met gezag, op meerdere fronten (medewerkers voelen of je horizontaal of verticaal denkt). Je faciliteert het proces van “ontdekken” en “besmetten” van medewerkers en teams met de nieuwe werkovertuigingen. Ook is het belangrijk dat je op alle niveaus kunt communiceren. Daarnaast is het van belang dat je onderhandelingsvaardigheden hebt en conflictsituaties kunt beheersen bij het ontwikkelen van strategische doelen en ambities van de organisatie en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Je bent organisatiesensitief, doorgrondt de veranderaanpak en je kunt bijkomende weerstanden overwinnen. Voor het bevorderen van eigenaarschap bij de teams, het adviseren van de directie en de bestuurder en het onderhouden van in- en externe contacten, ben je in staat om zowel mondeling als schriftelijk informatie en adviezen over te dragen.  
Resultaatgerichtheid, volharding en doorzettingsvermogen zijn in jouw functie van belang bij het mede ontwikkelen en bepalen van de strategische doelen en ambities en het richting geven van de uitvoering hiervan. Voor het opstellen van jaarplannen, rapportages en notities ben je in staat met focus en goed leesbaar schriftelijk te communiceren. Voor het verbinden van de strategie en operatie communiceer je helder en navolgbaar. Je bent integer wanneer je omgaat met vertrouwelijke en strategische informatie en deelt informatie alleen voor zover je die hoort te delen. Verder draag je de visie van de organisatie uit en heb je een representatief voorkomen.  

PERSOONLIJKHEID
• Toegankelijke persoonlijkheid, empathisch, benaderbaar, zichtbaar aanwezig voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers.|
• Je omarmt het gedachtegoed van het Rijnlands organiseren en hebt hierin een voorbeeldrol.
• Je schuwt de discussie niet, durft kritische vragen te stellen en bent hierin volhardend.
• Verbinder en teamplayer, zet zich met hart en ziel in om samen meer mogelijk te maken.
• Goed gevoel voor verhoudingen, omgevingssensitief.
• Inspirerend, vernieuwend en nieuwgierig.
• Relativeringsvermogen, zelfinzicht, gevoel voor humor.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Savant biedt een boeiende rol in een uitdagende omgeving waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan het bereiken van mooie resultaten. Hierbij hoort een vaste dienstverband met een salaris ingedeeld in FWG 75 van de CAO VVT.

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectiecommissies bestaande uit bestuur, directie, OR, CCR en VAR. Deze gespreksrondes zullen in oktober gaan plaatsvinden. We streven ernaar de procedure voor 1 november 2022 af te ronden. Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085-0479149. 

SOLLICITEREN
Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 16 september 2022. SOLLICITEER HIER!