Voorzitter Raad van Commissarissen - uur - Roosendaal

VACATURE
Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige Voorzitter Raad van Commissarissen per 1 juni 2023 is Groenhuysen, een sprankelende en innovatieve ouderenzorgorganisatie in de regio Roosendaal, op zoek naar een nieuwe Voorzitter Raad van Commissarissen.

Met de grote uitdagingen waar Groenhuysen de komende jaren voor staat, zoekt de Raad van Commissarissen een nieuwe Voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring in grote complexe  organisaties in het maatschappelijk werkveld en met actuele kennis van het zorglandschap. Een Voorzitter met verbindend vermogen en die in staat is de kwaliteiten van de ander tot hun recht te laten komen.
_________________________________________________________________________________
OVER GROENHUYSEN
Groenhuysen heeft diverse, zowel klein- als grootschalige woonvoorzieningen voor met name ouderen (vanaf 65+) in de regio Roosendaal. Groenhuysen heeft zestien centra voor Wonen & Zorg. In deze centra wonen voornamelijk somatische en psychogeriatrische cliënten met langdurig verblijf (ZZP 4 tot en met ZZP 10). Daarnaast heeft Groenhuysen een Regionaal Behandelcentrum, een dagbehandelingscentrum voor mensen met dementie op jonge leeftijd, een thuiszorgorganisatie en een hospice in beheer. Het verhuren van appartementen maakt ook deel uit van de Groenhuysen organisatie.
Met betrekking tot ‘welzijn’ heeft Groenhuysen alle dagbestedingsproducten, het Odensehuys, steunpunten en de mantelzorgondersteuning voor de gemeente Rucphen in huis. Groenhuysen heeft in samenwerking met de gemeente Roosendaal stamtafels opgezet. De stamtafel is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen uit de wijk. 
Groenhuysen heeft ook een eigen bemiddelingsbureau ‘Zovie’ voor zelfstandige zorgverleners (ZZP’ers). Zovie bemiddelt tussen zorgorganisaties en de ZZP’ers.

Groenhuysen is ontstaan in 1993 als nieuwe naam door de fusie van Charitas Roosendaal en de stichting Bejaardencentra Oudenbosch e.o. De naam Groenhuysen kent de volgende symboliek. Groen staat voor de kleur van hoop, respect voor kwaliteit van leven en ‘huysen’ symboliseert veiligheid en zekerheid. De organisatie is na 1993 autonoom gegroeid. Groenhuysen is een mensgerichte organisatie waarbij de gedachte van Planetree wordt gevolgd, maar geen leidend principe is. Groenhuysen heeft haar eigen basiskwaliteitskader in de vorm van de positiebepaling. Dit basiskwaliteitskader heeft sinds 2018 een eigen productcertificaat. Groenhuysen staat voor “Ouder worden, jezelf blijven” en hanteert hierbij de kernwaarden Sprankelend, Lef, Nabij, Verbindend en Waardevol. Zo’n 2500 medewerkers en nog eens 800 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de 4000 klanten van Groenhuysen. De organisatie heeft een budget van € 140 miljoen.

Zie voor meer informatie over de organisatie: www.groenhuysen.nl

UITDAGINGEN 
De (ouderen)zorg in Nederland kent een aantal grote uitdagingen. Met een steeds ouder wordende populatie en een krappe arbeidsmarkt, staat iedere zorgorganisatie voor een grote opgave om de zorg voor cliënten zo goed mogelijk te (blijven) organiseren. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor Groenhuysen. Groenhuysen is altijd een organisatie (geweest) die de kwaliteit van zorg en het leveren van aansprekende zorg aan de cliënt hoog in het vaandel heeft staan. Dat cliënten dit ook zo ervaren blijkt uit de hoge klanttevredenheidscijfers. De Raad van Bestuur heeft zichzelf ten doel gesteld om Groenhuysen een toekomstbestendige organisatie te laten zijn en blijven. Vanuit het Rijnlandsgedachtengoed is een koers ingezet die richting geeft aan de verdere ontwikkeling van zelfregie van professionals rondom het klantproces en de daarbij horende integrale verantwoordelijkheid van het zorgmanagement. Andere thema’s binnen de organisatieontwikkeling zijn onder meer: strategische personeelsplanning, dienstenportfolio, vastgoedstrategie, de ombuiging van de zorgexploitatie en de samenwerking met externe stakeholders. (zie het strategisch kompas 2021-2023)

DE ORGANISATIE
Groenhuysen heeft als rechtsvorm een stichting en kent een tweehoofdige Raad van Bestuur. De activiteiten van Groenhuysen zijn onderverdeeld in managementgebieden. De resultaat-verantwoordelijke managers worden rechtstreeks aangestuurd door een hoofd zorg en hoofd behandeling & expertise. De stafgebieden binnen Groenhuysen zijn onderverdeeld in de concernstaf, HRM, business control en bedrijfsvoering. Deze stafgebieden worden, net als het hoofd zorg en hoofd behandeling & expertise, aangestuurd door de Raad van Bestuur.

Medezeggenschap is belangrijk binnen Groenhuysen. Voor klanten en hun vertegenwoordigers is voor elke woonvoorziening een cliëntenraad ingesteld en op organisatieniveau is er een centrale cliëntenraad. Voor medewerkers is er één ondernemingsraad. Daarnaast heeft de organisatie ook een VVAR (Verpleegkundigen en Verzorgenden Advies Raad). 
De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in een reglement.

RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen van Groenhuysen bestaat uit vijf leden, inclusief de Voorzitter. De Raad is complementair aan elkaar en beschikt over de gewenste expertises om integraal toezicht te kunnen houden. De Raad van Commissarissen vervult de volgende rollen:
• Integraal toezicht houden op de Raad van Bestuur en de besturing van de organisatie, op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie. 
• Klankbord- en adviestaak richting Raad van Bestuur om hen vanuit specifieke deskundigheid te ondersteunen. 
• Werkgever van de Raad van Bestuur. Jaarlijks wordt door de remuneratiecommissie een remuneratiegesprek met het Raad van Bestuur gevoerd. 
• Vervolgens zijn er de statutaire bevoegdheden en de taak om goedkeuring aan een aantal door de Raad van Bestuur genomen besluiten te geven. 
Het onderscheiden van deze kerntaken is van belang om de verantwoordelijkheid van Commissaris goed te kunnen vervullen. De Raad van Commissarissen werkt met drie commissies: een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een commissie kwaliteit & veiligheid van zorg.
Om haar taak goed te vervullen vindt de Raad distantie, betrokkenheid en rolvastheid als Commissaris belangrijke voorwaarde. 

De Raad van Commissarissen ontvangt van de RvB informatie over de ontwikkeling van de organisatie en de inhoudelijke en financiële resultaten. Naast de periodieke rapportages hebben de RvC en RvB een goed ontwikkelde dialoog over de actuele en toekomstige uitdagingen en beleidsontwikkeling. Daarnaast heeft de RvC gestructureerd contact met andere relevante partijen, zoals de CCR en de OR, het MT (Bestuursrotonde) en de accountant.

De Raad van Commissarissen heeft in 2019 haar eigen visie op toezichthouden geformuleerd en toetst haar handelen aan de Zorgbrede Governancecode 2022.

ALGEMEEN PROFIEL
Voor elk lid van de Raad van Commissarissen gelden de volgende competenties:
• Evenwicht bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
• De Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan
• Het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur toetsen
• Advies en toezicht in teamverband kunnen uitoefenen, als bruggenbouwer en verbinder
• Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
• Inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen
• Op hoofdlijnen een oordeel kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden
• Analytisch vermogen, helikopterview
• Brede maatschappelijke belangstelling hebben met inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
• Een open stijl van communiceren
• (Positief) kritisch zijn en daarbij wijs en constructief zijn in de advisering aan de Raad van Bestuur.

Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de organisatie in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
Het functioneren van een lid van de Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft in de organisatie.

De agenda van de vergaderingen van de Raad worden door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleid- en control cyclus van de organisatie en actuele thema’s waarover dialoog gewenst is.

SPECIFIEK PROFIEL VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN
Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige Voorzitter Raad van Commissarissen, per 1 juni 2023, is Groenhuysen op zoek naar een nieuwe Voorzitter. De planning is erop gericht deze beoogd nieuwe Voorzitter begin 2023 te laten instromen, zodat een periode van overdracht kan plaatsvinden. Bij aantreden zal de beoogd Voorzitter benoemd worden als lid om per 1 juni 2023 het voorzitterschap formeel op zich te nemen.

De inkomend Voorzitter
• Bezit ruime bestuurlijke ervaring in complexe zorgorganisaties of in grote organisaties in het maatschappelijk werkveld. Een Voorzitter die weet wat de opdracht is waar de ouderenzorg nu en de komende jaren voor staat. 
• Onderschrijft de visie van Groenhuysen en de visie op toezichthouden van de Raad van Commissarissen.
• Is goed op de hoogte van ontwikkelingen rondom netwerkorganisaties. 
• Heeft kennis van transitie- en transformatieprocessen en veranderkunde.
• Heeft affiniteit met de bedrijfsvoeringportefeuilles en vastgoedontwikkeling.
• Is een ervaren toezichthouder met visie op governance vraagstukken.
• Is het eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor de Raad van Bestuur.
• Heeft verbindend vermogen en is in staat kwaliteiten van de andere leden tot hun recht te laten komen. Hij/zij weet het beste uit het team te halen.
• Is in staat op adaptieve en visionaire wijze de voorzittersfunctie te vervullen, rekening houdend met de toekomstige transitieprocessen die de organisatie de komende jaren zal doormaken.
• Beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de beeld-, oordeels en besluitvorming van de Raad van Commissarissen. 
• Toezichthouden wordt door de Raad van Commissarissen van Groenhuysen gezien als een professionele taak. De Raad is actief en betrokken. Van de nieuwe Voorzitter wordt verwacht dat hij/zij voldoende tijd ter beschikking kan stellen om deze taak naar behoren uit te oefenen.

Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken
• Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, integer en standvastig;
• Wacht niet af, neemt initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken;
• Inspirerend en enthousiast, hart voor de zorg;
• In staat goed te luisteren en is empathisch;
• Sociaal vaardig met relativeringsvermogen en staat open voor kritische (zelf)reflectie.

HONORERING
Er wordt een vergoeding voor het functioneren als Commissaris gegeven aan leden van de Raad op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).
Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Commissarissen het leidende principe. Bij de selectie en benoeming wordt de bepaling uit de Wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van de limitering van het aantal toezichthoudende functies in acht genomen.

PROCEDURE
De begeleiding van deze procedure is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham. Zij draagt kandidaten voor aan de selectiecommissie van de Raad van Commissarissen van Groenhuysen. Met deze commissie vinden de eerste gesprekken plaats. Vervolgens vindt een gesprek plaats met de cliëntenraad en ondernemingsraad. Diversiteit is belangrijk voor de Raad van Commissarissen. 

SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085- 0479149.
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 1 december 2022. SOLLICITEER HIER!