Lid Raad van Toezicht (profiel financiƫle bedrijfsvoering) - uur - Weert

Land van Horne 
Land van Horne is een zorgorganisatie met aandacht voor wonen, zorg en welzijn van ouderen en hulpbehoevenden. Met circa 2600 medewerkers en 1000 vrijwilligers biedt Land van Horne vanuit de 17 woonzorgcentra (thuis)zorg en aanvullende diensten in het grensgebied van Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant. Het aanbod varieert van hulp bij het huishouden of lichte zorg thuis, tot complexe zorg en behandeling. Het kan begeleiding in groepsverband of revalidatie betreffen, maar ook langdurige of blijvende zorg. Ook zijn er verschillende diensten die gericht zijn op welzijn. Door het brede dienstenpakket en de spreiding van locaties in de regio kan Land van Horne optimaal aan de wensen van cliënten voldoen. Thuis, of dicht bij huis. De voordelen van een middelgrote zorginstelling gaan bij Land van Horne samen met aandacht voor het kleinschalig karakter van alle zorgcentra. 
 
Visie en Kernwaarden 
Bij Land van Horne moet ieder mens zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen blijven, ook als hij of zij door omstandigheden op de hulp van anderen is aangewezen. Land van Horne heeft de ambitie om uniek te zijn op het gebied van bezieling en ethiek. De kernwaarden zoals zien, begrijpen en steunen spelen een leidende rol in de zorg- en dienstverlening, in de omgang tussen collega’s en ook bij het maken van keuzes.  
In de visie gaat Land van Horne uit van de eigen regie van de cliënt. Ieder mens is uniek. Hulp of zorg die geboden wordt sluit zoveel mogelijk aan bij de manier waarop de cliënt zelf zijn/haar leven wil inrichten. Belangrijk daarbij is dat de cliënt met hulp en zorg zodanig wordt ondersteund dat hij/zij, zoveel mogelijk, de regie over het eigen leven kan behouden. 
Onze medewerkers leveren goede, veilige en passende zorg in een omgeving waarin de cliënt zich prettig voelt. Deze medewerkers zijn professionals die zich betrokken en gelukkig voelen bij Land van Horne. 
Samen houden we de zorg betaalbaar en organiseerbaar en kijken we vooruit naar de toekomst. 

Organisatie
Land van Horne kent een (eenhoofdige) Raad van Bestuur. De bestuurder bestuurt de organisatie als geheel en legt daarover verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht. Naast de directeur Bedrijfsvoering zijn twee directeuren Zorg verantwoordelijk voor het gehele cluster Zorg – en Dienstverlening, ieder met een eigen integrale verantwoordelijkheid. Accenten in hun aandachtgebieden zijn respectievelijk intramurale en extramurale zorg. Gezamenlijk vormen de directeuren met de bestuurder en de bestuurssecretaris het directieteam van Land van Horne. De Raad van Toezicht ( RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht staat de Bestuurder met raad terzijde. De medezeggenschapstructuur voor medewerkers is centraal geregeld in de Ondernemingsraad. De medezeggenschapstructuur van cliënten is geregeld via een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden. 

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht  
De leden van de Raad van Toezicht worden geacht te handelen en zich te gedragen naar en in congruentie met de eigentijdse regels, normen en waarden van het stelsel van “Good Governance“ voor de zorgsector, waaronder de code “Governancecode Zorg 2022”. De leden dienen ook over voldoende tijd te beschikken en beschikbaar te zijn voor een adequate invulling van hun verantwoordelijkheid als lid van de Raad van Toezicht.  
 
De leden van de Raad van Toezicht moeten ieder beschikken over:
• een academisch werk- en denkniveau;
• affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van Land van Horne;
• heeft in de uitvoering van de rol altijd medewerkers- en clientperspectief voor ogen;
• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Land van Horne stellen;
• voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
• de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
• het vermogen om het beleid van Land van Horne en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• het vermogen in teamverband te functioneren;
• voldoende toewijding en beschikbaarheid;
• van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van Land van Horne.

Profiel Raad van Toezicht 
Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht als geheel, moet de Raad beschikken over:
• voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstellingen van de Land van Horne in het bijzonder;
• een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
• diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, zoals financieel-economisch, juridisch, bedrijfskundig, etc. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over de voor het Land van Horne en de met haar verbonden zorginstellingen relevante kennis van of ervaring in de zorg;
• onafhankelijkheid en zich te allen tijde bewust van elke mogelijk vorm van belangenverstrengeling.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid verantwoordelijk is voor de aan de RvT toebedeelde taken. De RvT van Land van Horne kent een commissie Financiën & Innovatie, een commissie Kwaliteit, Veiligheid & Vitaliteit, een Werkgeverscommissie en een Agendacommissie. Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is één keer mogelijk.  
 
Vacature lid Raad van Toezicht met profiel Financiële bedrijfsvoering  
Wij zijn op zoek naar een ervaren toezichthouder die beschikt over brede relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële bedrijfsvoering opgedaan in een complexe organisatie. Hij/zij is daarbij in staat dat vanuit eigen perspectief en in gezamenlijkheid te vertalen naar aard, omvang en mogelijkheden passend bij Land van Horne. Vanzelfsprekend kan hij/zij financiële cijfers interpreteren en kan in het belang van de medewerkers en cliënten nadrukkelijk verder kijken dan de cijfers. Hij/zij heeft inzicht in de strategische implicaties voor de langere termijn en is in staat investeringen te beoordelen en is daarmee een hoogwaardig klankbord voor de bestuurder en de collega toezichthouders. Juridische kennis is een pré. Dit om vanuit het perspectief van toezichthouder te oordelen over juridische aspecten die ten grondslag liggen aan bestuursbesluiten. Binding met de regio is eveneens een pré.

Honorering
De bezoldiging is conform de richtlijnen Good Governance en voldoet aan de normstelling van de WNT-2, klasse 4. 

Procedure
Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Toezicht het leidende principe. Bij de selectie en benoeming wordt de bepaling uit de Wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van de limitering van het aantal toezichthoudende functies in acht genomen.
De begeleiding van deze procedure is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham. Zij draagt kandidaten voor aan de selectiecommissie van de Raad van Toezicht van Land van Horne. Met deze commissie vinden de eerste gesprekken plaats op 9 februari  2023.

Sollicitatie en inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085- 0479149.
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 12 januari 2023. SOLLICITEER HIER!