Bestuurder - 36 uur uur - Roosendaal

OVER ST. ELISABETH
St. Elisabeth is een thuis met karakter, voor senioren met en zonder zorgvraag. Dagelijks wordt, vanuit de prachtige, historische locatie aan de Wouwseweg in Roosendaal, goede zorg en dienstverlening geboden. Er is volop ruimte voor ontmoeting en activiteiten, maar ook voor rust en bezinning. St. Elisabeth is bewust een compacte zorgorganisatie, met circa 260 medewerkers, waar iedereen elkaar persoonlijk kent. Door er écht voor mensen te zijn, wordt dagelijks het verschil gemaakt. De belangrijkste doelstelling van St. Elisabeth is om bewoners een fijn woon- en leefklimaat te bieden en medewerkers en vrijwilligers een prettig werkklimaat.

De kleinschaligheid wordt gekoesterd en het behoud hiervan is een belangrijke voorwaarde. Het monumentale gebouw, dat vroeger een klooster was, heeft mooie tuinen, een sfeervol restaurant en een rustige kapel voor bezinning. De historie en het moderne leven zijn op bijzondere wijze in het dagelijks leven binnen St. Elisabeth met elkaar verenigd. Daarin spelen de volgende eeuwenoude franciscaanse kernwaarden een belangrijke rol. Deze zijn:
Liefde: goede zorg komt uit het hart. Door er écht te zijn voor de ander, wordt dagelijks het verschil gemaakt, vanuit welke functie dan ook.
Eenvoud: St. Elisabeth wil het graag zo eenvoudig mogelijk maken voor bewoners, een organisatie zonder poespas.
Werkzaamheid: hiermee wordt bedoeld het effect van handelen. In welke mate kan een bijdrage geleverd worden aan het welbevinden van bewoners?
Onthechting: de bewoners bevinden zich in hun laatste levensfase. Een fase waarin vaak levensvraagstukken naar boven komen. Emoties als trots en tevredenheid kunnen gepaard gaan met rouw en spijt. De medewerkers van St. Elisabeth zijn zich hiervan bewust en gaan hier respectvol mee om. Onthechting betekent voor medewerkers de kunst van het loslaten: van zekerheden en oude werkwijzen, en openstaan voor veranderingen.
Er wonen momenteel een veertigtal zusters van de congregaties Mariadal en St. Anna in St. Elisabeth. Met de congregatie Mariadal is een samenwerkingsovereenkomst en een dienstverleningsovereenkomst gesloten. 

VISIE EN AMBITIE
St. Elisabeth staat inmiddels duidelijk op de kaart in Roosendaal, alom bekend en geliefd, zowel bij (potentiële) bewoners als medewerkers. In het Ondernemingsplan 2019-2023 staat als ambitie ‘van goed naar uitstekend’ geformuleerd.
Om deze ambitie waar te maken, wordt gewerkt vanuit vier pijlers:
• de bewoner heeft de regie. De bewoner heeft de regie over zijn eigen leven. En als degene niet meer in staat is om volledig eigen regie te voeren, dan is zijn vertegenwoordiger degene die met de bewoner de regie voert. Daar waar nodig wordt men ondersteund bij het voeren van die regie.
• versterking van de zelfredzaamheid. Bewoners worden ondersteund en gestimuleerd  bij het versterken van hun zelfredzaamheid. Dat betekent dat medewerkers zaken pas gaan overnemen als het écht niet anders kan. Het welzijn van senioren en hun gevoel van eigenwaarde wordt immers vergroot door elke vorm van activiteit, hoe klein ook.
• focus op fysiek én mentaal welzijn. Medewerkers van St. Elisabeth willen een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van bewoners. Dat betekent dat men zich richt op zowel fysiek als mentaal welzijn. Uitstekende zorg is een middel om dat doel te bereiken. Maar naast goede zorg en actief blijven (versterking zelfredzaamheid) is er nog een derde element dat van belang is voor het welzijn: de ontmoeting.
• van wet naar geweten. In de zorgsector heeft men met veel regels en procedures te maken en daar worden vaak nog ‘eigen’ regels aan toegevoegd. Maar die regels staan soms op gespannen voet met het welzijn van de bewoners. Het betekent niet dat alle regels overboord gezet worden, maar veiligheid zou een afgeleide moeten zijn van levenskwaliteit. Over nut en noodzaak van ‘eigen’ regelgeving gaat St. Elisabeth graag in gesprek.

STRATEGIE
Van het Ondernemingsplan 2019-2023 zijn, ondanks corona, veel onderdelen gerealiseerd. Nieuwe uitdagingen zijn daarvoor in de plaats gekomen. Op dit moment wordt gewerkt aan een actualisatie van het ondernemingsplan voor 2023-2024. 

Vanuit het landelijk beleid zijn een aantal elementen te benoemen waar ook St. Elisabeth rekening mee houdt:
• Zorg en ondersteuning bieden op basis van een 5-stappen-model:
1. Wat kan de bewoner nog zelf?
2. Wat kan met technologie worden ondersteund? 
3. Wat kunnen/willen naasten betekenen in zorg en ondersteuning?
4. Wat kan door vrijwilligers worden gedaan?
5. Wat wordt door professionals uitgevoerd?
• Zorgverzwaring: Het aantal bewoners met een ZZP 4 zal de komende jaren afnemen, waarvoor zwaardere indicaties in de plaats komen. De verschuiving van verzorging naar verpleging zet door, en dit betekent iets voor de betrokken medewerkers én de huidige bewoners.
• Inzet zorgtechnologie: Slimme inco en heup airbags zijn o.a. reeds succesvol geïmplementeerd in de organisatie. Inzet van bv. de medicijndispencer is in voorbereiding. Zorgtechnologie zal steeds meer ingezet worden als onderdeel van de zorg en ondersteuning voor bewoners.
• Samenwerking met naasten: Goede zorg en ondersteuning bieden, samen met de naasten. Zij worden hiertoe actief uitgenodigd en indien nodig begeleid.
• Capaciteitsmanagement: De personele capaciteit die beschikbaar is, wordt optimaal ingezet. Daarbij wordt kritisch gekeken naar verdeling van taken en bevoegdheden. Ook aandacht voor verzuim en verloop spelen hierin een rol, evenals aandacht voor werkgeluk.
• Arbeidsmarktbenadering: In tijden van arbeidsmarktkrapte is het van belang om St. Elisabeth stevig te positioneren als een aantrekkelijk werkgever.
• Leerafdeling: In september 2022 zijn twee leerteams van start gegaan. Doorontwikkeling hiervan is belangrijk met het oog op de toekomstige personele capaciteit.
• Regionale samenwerking: Er is structureel overleg met relevante samenwerkingspartners in de regio, zoals TWB, Groenhuysen, Wijzijn Traverse, Alwel, Bravis Ziekenhuis, Dementienetwerk West-Brabant, Netwerk Palliatieve Zorg en het Care Innovation Center.
• Duurzaamheid: Op basis van een eerste scan op het gebied van duurzaamheid in samenwerking met Intrakoop wordt duurzaamheidsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Het betreft duurzaamheid op het gebied van zowel mensen, middelen als materialen.
Zie voor meer informatie over de organisatie www.stelisabeth.nl.

DE ORGANISATIE

St. Elisabeth is een zelfstandige stichting, hanteert als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-model en wordt aangestuurd door een eenhoofdig Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Het managementteam wordt gevormd door twee managers Zorg & Welzijn, een manager Facilitair & Vastgoed, manager Financiën, adviseur Beleid, Kwaliteit & Veiligheid en de manager HRM.
De medezeggenschap van bewoners is geregeld via een cliëntenraad en de medezeggenschap van medewerkers via de ondernemingsraad. Er werken om en nabij 260 medewerkers binnen St. Elisabeth en de omzet bedraagt circa € 15 miljoen.

PROFIEL BESTUURDER
Na 10 jaar succesvol en met veel plezier leiding te hebben gegeven aan deze mooie organisatie heeft de huidige Bestuurder besloten de organisatie medio 2023 te verlaten. Om deze reden zijn wij voor St. Elisabeth op zoek naar een nieuwe Bestuurder.

• De nieuw aan te stellen bestuurder is een verbindende persoonlijkheid met inhoudelijke visie en een ondernemende en stimulerende houding. 
• De bestuurder is een mensen-mens die gekenschetst kan worden als warm en betrokken. De bestuurder heeft grote affiniteit met de oudere medemens en vindt het belangrijk om veelvuldig contact te hebben met de bewoners en hun naasten. De bestuurder is zichtbaar en toegankelijk voor medewerkers en vrijwilligers. 
• Vanuit natuurlijk gezag heeft de bestuurder positie, zowel in- als extern. Is gewend om in een netwerk te opereren en stimuleert dit binnen de organisatie. 
• De bestuurder heeft een goede balans in aandacht tussen zorg en facilitaire dienstverlening enerzijds en bedrijfsvoering anderzijds. Heeft aandacht voor de cultuur van de organisatie; weet het goede te behouden maar stuurt ook op de geformuleerde collectieve en de resultaatgerichte ambities.
• Een bestuurder die nauw samenwerkt met het MT en de medezeggenschapsorganen om de doelstellingen te realiseren en de kernwaarden te effectueren. De bestuurder doorleeft de kernwaarden en speelt daarin door het eigen gedrag een voorbeeldrol.
• Een bestuurder die de koers en de lijnen uitzet en mensen aanspreekt op gemaakte afspraken.
• De bestuurder kent de ontwikkelingen en uitdagingen van de ouderenzorg.  
• De bestuurder zet zich actief in om de unieke en zelfstandige positie van St. Elisabeth te waarborgen, o.a. door het verkennen van eventuele samenwerkingsrelaties en partnerschappen.
• Stimuleert creativiteit, professionaliteit en verantwoordelijkheid binnen alle lagen van de organisatie. 
• Toont lef en is bereid af te wijken van gebaande paden als dat het welzijn van bewoners, medewerkers en vrijwilligers van St. Elisabeth ten goede komt.

FUNCTIE-EISEN
• Academisch werk- en denkniveau, krachtig in het combineren van zorg en bedrijfsvoering in een sterk veranderende omgeving.
• Ruime ervaring als directeur of bestuurder in een zorgorganisatie.
• In staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
• Aantoonbaar succesvol gebleken in het initiëren en implementeren van innovatieve toepassingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
• In staat om op inspirerende wijze veranderingen in de organisatie te initiëren en in goede banen te leiden en weet hiervoor ruim draagvlak te creëren bij bewoners, verwanten, medewerkers en vrijwilligers.
• Hecht belang aan integriteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en neemt de organisatie en de mensen hierin mee.
• Bij voorkeur beschikkend over een relevant netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.
 
Kerncompetenties en persoonskenmerken
• Inhoudelijk boegbeeld en koersvast.
• Beschikt over een hands-on mentaliteit.
• Innovatief, ondernemend en creatief.
• Verbinder en relatiebouwer, zichtbaar zowel in- als extern. 
• Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen. 
• Denkt in oplossingen, is geduldig en vasthoudend.
• Toont persoonlijke en oprechte betrokkenheid en warmte naar allen betrokken bij St. Elisabeth.
• Empathisch en integer.
• Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.
• Open en transparant, communicatief sterk, relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor.

ARBEIDSVOORWAARDEN 
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform normering van de WNT 2, indeling in klasse III.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Tonnie Van Ham B.V., in de persoon van drs. Tonnie van Ham. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd op 8 februari 2023. Daarna volgen gesprekken met selectie – en adviescommissies op 10, 15 en 17 februari 2023. Het is het streven de procedure voor eind februari 2023 af te ronden.

SOLLICITEREN
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085-0479149. Uw sollicitatie ontvangen we graag vóór 20 januari 2023. SOLLICITEER HIER!