Regiodirecteur- Noord - 36 uur uur - Venlo

OVER MUTSAERS CONCERN
Het Mutsaers Concern (MSC)  is een maatschappelijk georiënteerde zorgorganisatie die specialistische hulp biedt aan kinderen, jeugdigen en hun gezinnen. Van meedenken bij die prangende opvoedvraag tot intensieve, life changing behandeltrajecten.

Na 2015 is het MSC ontstaan omdat meerdere organisaties zich bij de Mutsaersstichting hebben aangesloten, zoals: Hoeve de Kaolder, Buro Maks, Zorgokee, psychologenpraktijk Oog, Hai 5 en Grijp het leven. Plinthos is onderdeel van de Mutsaersstichting.
Anno 2023 werken er 1054 medewerkers bij MSC voor 9.000 cliënten en kent een omzet van € 80 miljoen.

MSC wil grip bieden op en richting geven aan de toekomst. Dit doet men als fullservice centrum door jeugdzorg, welzijn en onderwijs in de meest complete vorm aan te bieden en bereikbaar te maken voor de doelgroepen. Hierbij streeft MSC naar een baliefunctie voor eerstelijns-(jeugd)zorg om via tijdige signalering en vroeg-interventies de jeugd- en gezinsproblematiek doeltreffend en oplossingsgericht aan te pakken en te behandelen. Voor én achter de voordeur. Zowel kinderen, jeugdigen, ouders, het gezin en de sociaal-culturele omgeving als ook verwijzers en professionals in het werkveld mogen rekenen op de expertise, kennis, ervaring en inzet van MSC.

Vanuit de gedachte dat ieder kind uniek is en een kans op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling in de maatschappij verdient, biedt MSC een behandelprogramma op maat (één kind > één plan) en een aanpak die werkt. Vijf kernwoorden die deze aanpak kenmerken en waarmee de MSC  vorm en inhoud geeft aan de zorg- en onderwijsprogramma’s zijn: Gezondheid, Energie, Duurzaamheid, ruimte voor Talent en een Eigen plek in de maatschappij staan hoog in het vaandel.

Voor meer informatie zie: www.mutsaersstichting.nl

DE ORGANISATIE
MSC is een zelfstandige stichting en hanteert als bestuursstructuur het Raad van Toezichtmodel en wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Elke regio kent een integraal verantwoordelijke directeur die verantwoordelijk is voor zowel de kwaliteit van de zorgdienstverlening als de bedrijfsvoering. Het MSC kent 4 regio’s: Limburg Noord, Limburg Midden, Limburg Zuid en regio Noord-Brabant. De regiodirecteur moeten elkaar kunnen vervangen. De bedrijfsvoering is centraal georganiseerd, met de regio’s worden SLA’s afgesproken en elke regio en haar deelnemingen is aangesloten op het Shared Services Platform. Sommige medewerkers van de shared services zijn accountmanagers van de regio’s en hun deelnemingen en maken onderdeel uit van het managementteam van de regiodirecteur. 
De directeur ressorteert onder de Raad van Bestuur en geeft leiding aan een of meerdere toegewezen beleidsgebieden en/of organisatieonderdelen. De directeur stuurt zorgmanagers en/of teamcoördinatoren en een aantal stafmedewerkers/ondersteuners aan. De directeur maakt deel uit van het concernoverleg en draagt bij aan de sturingsfilosofie van het geheel. 

HUIDIGE SITUATIE
De nieuwe Raad van Bestuur van MSC, die per 1 september jongstleden begonnen is, constateerde dat MSC zich in een financiële situatie bevindt die direct om maatregelen vraagt, omdat de zorgcontinuïteit op termijn in gevaar kan komen. Dat is de uitkomst van onderzoek door de Jeugdautoriteit.  MSC gaat met de samenwerkende gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg een herstelplan opstellen met als doel weer financieel gezond te worden en een duurzame toekomst voor de stichting veilig te stellen. Het traject is nadrukkelijk bedoeld om de continuïteit en kwaliteit van jeugdhulp te waarborgen. Alle betrokken partijen hebben uitgesproken dat het behoud van goede deskundige medewerkers in de jeugdzorg essentieel is om een goede kwaliteit van zorg voor kwetsbare jeugdigen en jongvolwassenen in de regio te borgen.

REGIODIRECTEUR NOORD
Regio Noord kent vestigingen in Venlo, Helmond, Panningen, Meijel en Venray. Verspreid over de locaties werken 370 medewerkers. In Venlo staat de 24-uurs kliniek. Daarnaast vindt vanuit deze locaties dagbehandeling, ambulante hulpverlening, crisisopvang en poliklinische behandeling plaats. Er is tevens een logeerfunctie.
De externe en interne dynamiek zorgt voor een enerverende en soms ook taaie complexiteit. Je wordt enthousiast van het mede vormgeven aan het herstelplan van MSC en het in lijn daarmee verder bouwen aan een gezonde en duurzame organisatie, netwerk, en dienstverlening. Deze uitdagingen vragen dan ook niet alleen jouw strategisch en intellectueel analytisch inzicht en verbindend vermogen, maar doen ook een sterk beroep op jouw emotionele intelligentie in samenwerkingsprocessen en leiderschap. Je schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en bent scherp op de bedrijfsvoering. Je spreekt duidelijk aan waar nodig en bent moedig in het toepassen van noodzakelijke interventies. Je hebt een inspirerende visie op de positionering en koers van MSC in regio Noord en draag je de ambities op enthousiasmerende en congruente wijze uit.
Als directeur ben je transparant, toegankelijk, positief, energiek, humorvol, reflectief en ontwikkel- en samenwerkingsgericht. Je behoudt overzicht en weet collegae en teams samen te brengen en te empoweren. Met een duidelijk commitment, focus en bijbehorende prioritering faciliteer en stimuleer je samenwerking en heldere afspraken.

KERN VAN DE FUNCTIE REGIODIRECTEUR
• Het realiseren van de strategische, tactische, operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen de organisatie-eenheid en het waarborgen dat de dienstverlening van de organisatie- eenheid op korte en lange termijn aansluit bij marktontwikkelingen en eisen. 
• De directeur heeft handelingsvrijheid op een aantal aandachtsgebieden binnen een door de raad van bestuur verstrekt mandaat en is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het strategische concernbeleid.
• De directeur is regioverantwoordelijke en binnen de regio ook verantwoordelijk voor deelnemingen, samenwerkingsverbanden en ketenregie in die regio.
• De directeur bewaakt de balans tussen intern en extern gerichtheid en opereert in een politiek-bestuurlijk krachtenveld.
• Afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de regio stuurt de directeur meerdere team coördinatoren aan. In deze drie-lagenstructuur wordt er gestuurd op zichtbaar leiderschap en de 5 V’s: Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Verantwoorden, Veiligheid, Verbinden en Veranderen. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 
De directeur die primair aanspreekpunt is voor de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:
• De medezeggenschap van medewerkers, cliënten en indien van toepassing familie;
• De verantwoordingslijn richting de Raad van Bestuur;
• Strategie en positionering van het organisatieonderdeel;
• Organisatieontwikkeling;
• Selectie en beoordeling zorgmanagers en evt. staf/ondersteuners;
• Kwaliteitsbeleid en veiligheidsbeleid;
• Leerklimaat;
• Externe contacten.

De belangrijkste te behalen resultaten zijn:
•     Waardering van cliënten;
•     Waardering van medewerkers;
•     Goede kwaliteit van zorg;
•     Waardering van stakeholders;
•     Een financieel gezonde organisatie.

PROFIEL
De regiodirecteur Noord:
• Beschikt over een relevante opleiding met vervolgopleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, strategie en bedrijfsvoering;
• Kent de huidige ontwikkelingen/thema’s binnen de GGZ en heeft een heldere, langetermijnvisie op deze zorg, passend bij de missie, visie en strategische doelstellingen van MSC;
• Heeft meerjarige ervaring als senior manager of directeur;
• Heeft veranderkundige kennis en ervaring;
• Handelt proactief ten aanzien de te realiseren doelstellingen op de resultaatgebieden client, medewerker, kwaliteit, rendement en extern netwerk;
• Heeft een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de mensen (medewerkers en cliënten/patiënten) in de organisatie en daarbuiten (samenwerkingspartners/verwijzers), is voor hen zichtbaar;
• Is maatschappelijk geëngageerd en heeft aandacht voor de “blik naar buiten”. Kan MSC daarbij uitstekend vertegenwoordigen en de toegankelijkheid vergroten;
• Is gericht op samenwerking;
• Heeft een visie op de organisatieontwikkeling: geeft leiding aan veranderingen en doordenkt deze op effecten, verstaat de kunst van het daadwerkelijk implementeren;
• Geeft richting en ruimte binnen heldere kaders;
• Kan medewerkers “binden en boeien”;
• Is gericht op het verder versterken van professionaliteit, stimuleert een leerklimaat waarbinnen ruimte is voor innovatie en creativiteit;
• Is analytisch sterk en stuurt op procesinnovatie;
• Hecht groot belang aan participatie en medezeggenschap;
• Stuurt op resultaat en is daar consequent in, zonder de creativiteit en drive van medewerkers uit het oog te verliezen;
• Is toegankelijk; communicatief vaardig; overbrugt tegenstellingen en blijft in verbinding met mensen;
• Heeft gevoel voor humor;
• Is integer, geeft vertrouwen en het goede voorbeeld;
• Is een sterk verbinder.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Geschikte kandidaten krijgen bij MSC gelijk een vast contract Het betreft een fulltime baan ingeschaald in schaal 80 van de cao GGZ. Verder kun je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissie. De data voor het vervolg van de procedure zullen zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd. Gezien de samenstelling van het concernteam worden vooral vrouwelijke kandidaten uitgenodigd te reageren.

SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085- 0479149. Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 30 december 2023. SOLLICITEER HIER!