2 leden Raad van Toezicht: een profiel zorginhoud en een profiel bedrijfsvoering - uur - Venlo/ Eindhoven

OVER MUTSAERS CONCERN
Het Mutsaers Concern (MSC)  is een maatschappelijk georiënteerde zorgorganisatie die specialistische hulp biedt aan kinderen, jeugdigen en hun gezinnen. Van meedenken bij die prangende opvoedvraag tot intensieve, life changing behandeltrajecten.
Na 2015 is het MSC ontstaan omdat meerdere organisaties zich bij de Mutsaersstichting hebben aangesloten, zoals:. Hoeve de Kaolder, Buro Maks, Zorgokee, psychologenpraktijk Oog, Hai 5 en Grijp het leven.
Plinthos is onderdeel van de Mutsaersstichting. Anno 2023 werken er 1054 medewerkers bij MSC voor 9.000 cliënten en kent een omzet van € 80 miljoen.

MSC wil grip bieden op en richting geven aan de toekomst. Dit doet men als fullservice centrum door jeugdzorg, welzijn en onderwijs in de meest complete vorm aan te bieden en bereikbaar te maken voor de doelgroepen. Hierbij streeft MSC naar een baliefunctie voor eerstelijns-(jeugd)zorg om via tijdige signalering en vroeg-interventies de jeugd- en gezinsproblematiek doeltreffend en oplossingsgericht aan te pakken en te behandelen. Voor én achter de voordeur. Zowel kinderen, jeugdigen, ouders, het gezin en de sociaal-culturele omgeving als ook verwijzers en professionals in het werkveld mogen rekenen op de expertise, kennis, ervaring en inzet van MSC.

Vanuit de gedachte dat ieder kind uniek is en een kans op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling in de maatschappij verdient, biedt MSC een behandelprogramma op maat (één kind > één plan) en een aanpak die werkt. Vijf kernwoorden die deze aanpak kenmerken en waarmee de MSC  vorm en inhoud geeft aan de zorg- en onderwijsprogramma’s zijn: Gezondheid, Energie, Duurzaamheid, ruimte voor Talent en een Eigen plek in de maatschappij staan hoog in het vaandel.

Voor meer informatie zie; www.mutsaersstichting.nl

DE ORGANISATIE
MSC is een zelfstandige stichting en hanteert als bestuursstructuur het Raad van Toezichtmodel en wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur, die september jongsleden zijn gestart. Elke regio kent een integraal verantwoordelijke directeur die verantwoordelijk is voor zowel de kwaliteit van de zorgdienstverlening als de bedrijfsvoering. Het MSC kent 4 regio’s: Limburg Noord, Limburg Midden, Limburg Zuid en regio Noord-Brabant. De regiodirecteur moeten elkaar kunnen vervangen. De bedrijfsvoering is centraal georganiseerd, met de regio’s worden SLA’s afgesproken en elke regio en haar deelnemingen is aangesloten op het Shared Services Platform. 

HUIDIGE SITUATIE
MSC bevindt zich in een financiële situatie die direct om maatregelen vraagt, omdat de zorgcontinuïteit op termijn in gevaar kan komen. Dat is de uitkomst van onderzoek door de Jeugdautoriteit.  MSC gaat met de samenwerkende gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg een herstelplan opstellen met als doel weer financieel gezond te worden en een duurzame toekomst voor de stichting veilig te stellen. Het traject is nadrukkelijk bedoeld om de continuïteit en kwaliteit van jeugdhulp te waarborgen. Alle betrokken partijen hebben uitgesproken dat het behoud van goede deskundige medewerkers in de jeugdzorg essentieel is om een goede kwaliteit van zorg voor kwetsbare jeugdigen en jongvolwassenen in de regio te borgen.

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht bestond tot voor kort uit 3 leden en wordt nu uitgebreid naar vijf leden. Er wordt op gelet dat zij gezamenlijk over de gewenste deskundigheden, competenties en kwaliteiten beschikken om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van MSC.
De Raad van Toezicht van MSC houdt integraal toezicht op de Raad van Bestuur en de besturing van de organisatie, op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht onderscheidt nadrukkelijk de verschillende kerntaken van een toezichthouder. Allereerst de werkgeversfunctie van de Raad van Bestuur. Vervolgens zijn er de statutaire bevoegdheden en de taak om goedkeuring aan een aantal door de Raad van Bestuur genomen besluiten te geven. En ten slotte geeft de Raad van Toezicht bewust invulling aan haar taak als adviseur en klankbord (inspireren en meedenken) voor de Raad van Bestuur. Het onderscheiden van deze kerntaken is van belang om de verantwoordelijkheid van toezichthouder goed te kunnen vervullen.

ALGEMEEN PROFIEL
Voor elk lid van de Raad van Toezicht gelden de volgende competenties:
• een juist evenwicht bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
• het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
• het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen, bruggenbouwer, verbinder;
• integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
• analytisch vermogen, helikopterview;
• brede maatschappelijke belangstelling. Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
• een open stijl van communiceren;
• (positief) kritisch m.b.t. toezicht, wijs en constructief m.b.t. advisering aan de Raad van Bestuur.
Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met de geestelijke gezondheidszorg en meer specifiek met de jeugdzorg zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen in deze sector. 
Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de organisatie.

SPECIFIEKE PROFIELEN
MSC is op zoek naar twee nieuwe toezichthouders met de volgende profielen:

Profiel zorginhoud (op voordracht van de cliëntenraad)
• Een toezichthouder met veel kennis van jeugd en jeugdzorg bijvoorbeeld als bestuurder of directeur binnen de zorg of het sociaal/ maatschappelijke domein.
• Zicht op vraagstukken die spelen binnen de jeugdzorg.
• Ervaring met veranderingsprocessen in een complexe professionele omgeving.
• Een toezichthouder die een stevige inhoudelijke gesprekspartner is voor de Raad van Bestuur op het gebied van zorg, kwaliteit en veiligheid. 


Profiel bedrijfsvoering
• Beschikt over ruime ervaring op het gebied van bedrijfsvoering op strategisch niveau, bij voorkeur in een zorgorganisatie.  
• Daarnaast beschikt deze toezichthouder over andere, aanvullende ervaring die voor MSC van belang kan zijn: bijvoorbeeld arbeidsmarktkennis, PR en communicatie of marketing.
• Ervaring met transities en complexe organisatieontwikkelingen binnen organisaties, is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom (sociale) innovatie en nieuwe vormen van organiseren.

HONORERING
Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Toezicht het leidende principe. Bij de selectie en benoeming wordt de bepaling uit de Wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van de limitering van het aantal toezichthoudende functies in acht genomen.
Er wordt een vergoeding voor het functioneren als Toezichthouder  gegeven aan leden van de Raad op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging vanToezichthouders in de Zorg (NVTZ).

PROCEDURE
De begeleiding van deze procedure is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham. Zij draagt kandidaten voor aan de selectiecommissie van de Raad van Toezicht van MSC. Op basis hiervan wordt besloten welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek bij MSC. De selectiecommissie bestaat de uit de leden Raad van Toezicht en de voorzitter van de centrale cliëntenraad. De Raad van Bestuur is tevens (als adviseur) betrokken. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden met name vrouwelijke toezichthouders uitgenodigd te reageren.

SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085- 0479149. Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 20 januari 2024. SOLLICITEER HIER!