manager Bedrijfsvoering - 36 uur uur - Venlo/ Eindhoven

OVER MUTSAERS CONCERN
Het Mutsaers Concern (MSC)  is een maatschappelijk georiënteerde zorgorganisatie die specialistische hulp biedt aan kinderen, jeugdigen en hun gezinnen. Van meedenken bij die prangende opvoedvraag tot intensieve, life changing behandeltrajecten.
Na 2015 is het MSC ontstaan omdat meerdere organisaties zich bij de Mutsaersstichting hebben aangesloten, zoals:. Hoeve de Kaolder, Buro Maks, Zorgokee, psychologenpraktijk Oog, Hai 5 en Grijp het leven.
Plinthos is onderdeel van de Mutsaersstichting. Anno 2023 werken er 1054 medewerkers bij MSC voor 9.000 cliënten en kent een omzet van € 80 miljoen.

MSC wil grip bieden op en richting geven aan de toekomst. Dit doet men als fullservice centrum door jeugdzorg, welzijn en onderwijs in de meest complete vorm aan te bieden en bereikbaar te maken voor de doelgroepen. Hierbij streeft MSC naar een baliefunctie voor eerstelijns-(jeugd)zorg om via tijdige signalering en vroeg-interventies de jeugd- en gezinsproblematiek doeltreffend en oplossingsgericht aan te pakken en te behandelen. Voor én achter de voordeur. Zowel kinderen, jeugdigen, ouders, het gezin en de sociaal-culturele omgeving als ook verwijzers en professionals in het werkveld mogen rekenen op de expertise, kennis, ervaring en inzet van MSC.

Vanuit de gedachte dat ieder kind uniek is en een kans op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling in de maatschappij verdient, biedt MSC een behandelprogramma op maat (één kind > één plan) en een aanpak die werkt. Vijf kernwoorden die deze aanpak kenmerken en waarmee de MSC  vorm en inhoud geeft aan de zorg- en onderwijsprogramma’s zijn: Gezondheid, Energie, Duurzaamheid, ruimte voor Talent en een Eigen plek in de maatschappij staan hoog in het vaandel.

HUIDIGE SITUATIE
De nieuwe Raad van Bestuur van MSC, die per 1 september jongstleden is begonnen, constateerde dat MSC zich in een financiële situatie bevindt die direct om maatregelen vraagt, omdat de zorgcontinuïteit op termijn in gevaar kan komen. Dat is de uitkomst van onderzoek door de Jeugdautoriteit.  MSC is bezig  met de samenwerkende gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg een herstelplan op te stellen met als doel weer financieel gezond te worden en een duurzame toekomst voor de stichting te realiseren. Naar verwachting zal dit plan per maart aanstaande definitief zijn. Alle betrokken partijen hebben uitgesproken dat het behoud van goede deskundige medewerkers in de jeugdzorg essentieel is om een goede kwaliteit van zorg voor kwetsbare jeugdigen en jongvolwassenen in de regio te borgen. Naast de uitdagingen betreffende de financiële positie is na een onderzoek van de inspectie in januari jl., de locatie in Venlo onder verscherpt toezicht komen staan voor de duur van een half jaar. Ook dit vraagt de nodige inspanningen van betrokkenen om uitvoering te geven aan een verbeterplan.

Voor meer informatie zie: www.mutsaersstichting.nl

DE ORGANISATIE
MSC is een zelfstandige stichting en hanteert als bestuursstructuur het Raad van Toezichtmodel en wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Elke regio kent een integraal verantwoordelijke directeur die verantwoordelijk is voor zowel de kwaliteit van de zorgdienstverlening als de bedrijfsvoering. Het MSC kent 4 regio’s: Limburg Noord, Limburg Midden, Limburg Zuid en regio Noord-Brabant. De bedrijfsvoering is centraal georganiseerd, met de regio’s worden SLA’s afgesproken en elke regio en haar deelnemingen is aangesloten op het Shared Services Platform. Sommige medewerkers van de shared services zijn accountmanagers van de regio’s en hun deelnemingen en maken onderdeel uit van het managementteam van de regiodirecteur. 

AFDELING BEDRIJFSVOERING
De afdeling bedrijfsvoering maakt samen met de afdeling HR onderdeel uit van het shared service centrum. De volgende teams zijn ondergebracht bij bedrijfsvoering:
• zorgverkoop en inkoop, 
• business control en business intelligence, 
• finance, 
• ICT en applicatiebeheer, 
• vastgoed/facilitair en inkoop,  
• kwaliteit.
Alle teams hebben momenteel een coördinator. In de toekomst zullen een aantal afdelingen een teamleider krijgen, de overige teams stuurt de manager Bedrijfsvoering rechtstreeks aan. De afdeling  bestaat uit om en nabij 76 medewerkers ( 60 fte’s). Als manager Bedrijfsvoering resorteer je rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en maak je deel uit van het managementteam van de organisatie.

Speerpunten
• Door de hoeveelheid aan ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de komende periode  meer behoefte aan optimaliseren en borgen van het reeds bestaande dan op ontwikkelen en innoveren.
• Maximale inzet op (interne) klanttevredenheid.
• De financiële opgave bij Mutsaers is groot. Vanuit je rol als manager bedrijfsvoering levert een belangrijke bijdrage aan het (financieel) gezond maken van de organisatie.
• Het team zorgadministratie, clientadministratie, toegang en de coördinatie doorstroom is momenteel decentraal georganiseerd. De keuze is gemaakt om dit op centraal niveau te gaan organiseren. De manager bedrijfsvoering gaat een belangrijke rol vervullen in de realisatie hiervan.

De taken/verantwoordelijkheden bestaan grofweg uit
• Het voeren van regie op de totstandkoming en uitvoering  van een efficiënte planning- en controlcyclus.
• Leidinggeven op basis van de principes van zelforganisatie. Je coacht en begeleidt medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden en stimuleert onderlinge samenwerking.
• Je draagt zorg voor kwartaal- en jaarrapportages met financiële- en bedrijfsmanagement informatie.
• Het evalueren, optimaliseren en borgen van bedrijfsprocessen, stroomlijnen van informatie door de hele organisatie. Je komt met initiatief en advies om de bedrijfsvoering te verbeteren.
• Je neemt je collega’s mee en je helpt hen om hun werkprocessen efficiënter te laten verlopen. 

PROFIEL
Je bent een stevige, enthousiaste professional, strategisch ingesteld met een pragmatische instelling. Een data gedreven financial, met affiniteit voor digitalisering en ICT die structureert en procesverbeteringen realiseert. 
Je bent integraal (eind)verantwoordelijk geweest voor de administratieve organisatie, financiën en bedrijfsvoering. Je schakelt moeiteloos tussen strategie en de uitvoering. Vanuit vakdeskundigheid en vindingrijkheid faciliteer je de doorontwikkeling van de organisatie. 
Je zet je in voor een soepele en functionerende organisatie. Je bent een constructieve kritische sparringpartner en gesprekspartner voor de raad van bestuur en directie. 
Je hebt bestuurlijke sensitiviteit. 

FUNCTIE- EISEN 
• Afgeronde academische opleiding op financieel/bedrijfseconomisch gebied.
• Ruime ervaring in een soortgelijke integraal verantwoordelijke leidinggevende positie in een complexe organisatie in non-profit/profit. Ervaring in een zorgorganisatie is een pre.
• Inzicht hebben in hoe ontwikkelingen op verschillende bedrijfsvoeringsterreinen impact hebben op de toekomst van de organisatie en hoe daarop strategisch beleid en lange termijn doelen te ontwikkelen.
• Goede coachende managementkwaliteiten en leidinggevende ervaring aan een diverse groep van medewerkers.
• Ervaring met het sturing geven aan complexe op verandering gerichte organisatieprocessen.

COMPETENTIES
• Sterke samenwerkingsgerichte persoonlijkheid
• Enthousiast, vindingrijk en slagvaardig.
• Verbinder en teamplayer, verbindt mensen aan elkaar en aan de organisatie, gemakkelijk benaderbaar en aanspreekbaar.
• Coachend leider, gaat uit van de kracht van mensen, hun professionaliteit en gedrevenheid en ziet daarbij autonomie als basis voor empowerment en beweging van mensen.
• Resultaatgericht en neemt verantwoordelijkheid
• Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Geschikte kandidaten krijgen bij MSC gelijk een vast contract Het betreft een fulltime baan ingeschaald in schaal 75 van de cao GGZ. Verder kun je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

PROCEDURE
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissie. De data voor het vervolg van de procedure zullen zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd. 

SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085- 0479149. Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 16 maart 2024. SOLLICITEER HIER!