beoogd voorzitter Raad van Toezicht - uur - Oirschot

OVER JORIS ZORG
Joris Zorg is een zorgorganisatie voor ouderen in Oirschot met locaties in Hoogeloon, Vessem en Middelbeers.
Met kleinschalige, persoonlijke en preventieve zorg en activiteiten komt Joris Zorg op voor ouderen, kwetsbaren en hun omgeving. De kennis en ervaringen uit de rijke historie worden gebruikt, maar Joris Zorg is flexibel genoeg om vernieuwend te blijven. Gedreven om positieve zorg naar de Kempen te brengen, ziet Joris Zorg geen uitdagingen maar kansen. Dit zit in haar genen. Vandaar dat het hart van Joris Zorg al sinds 1333 klopt!

Vanaf het moment dat een oudere hulp nodig heeft, biedt Joris Zorg ondersteuning met verschillende diensten. Joris Zorg biedt verzorging, behandeling en begeleiding in de vorm van intramurale zorg, thuiszorg in de vorm van huishoudelijke hulp, wijkverpleging en casemanagement dementie, dagbesteding en dagbehandeling. In Middelbeers wordt VPT aangeboden.

Joris Zorg kent 5 locaties, 3 thuiszorgteams en 4 WMO teams. Er werken 520 medewerkers en 200 vrijwilligers elke dag gepassioneerd om iedere dag weer het verschil te maken voor 700 cliënten. De organisatie kent een omzet van € 26,5 miljoen.

DE ORGANISATIE
Joris Zorg heeft als rechtsvorm een stichting en kent een eenhoofdige Raad van Bestuur die eindverantwoordelijk is voor het besturen van de organisatie. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De bestuurder is voorzitter van het managementteam dat bestaat uit twee managers Zorg, een manager Bedrijfsvoering, een manager HR en de secretaris Raad van Bestuur.

RAAD VAN TOEZICHT JORIS ZORG
De Raad van Toezicht van Joris Zorg bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Er wordt op gelet dat zij gezamenlijk over de gewenste deskundigheden, competenties en kwaliteiten beschikken om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van Joris Zorg.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de Raad van Bestuur en de besturing van de organisatie, op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht onderscheidt nadrukkelijk de verschillende kerntaken van een toezichthouder.

Allereerst de werkgeversfunctie van de Raad van Bestuur. Vervolgens zijn er de statutaire bevoegdheden en de taak om goedkeuring aan een aantal door de Raad van Bestuur genomen besluiten te geven. En ten slotte geeft de Raad van Toezicht bewust invulling aan haar taak als adviseur en klankbord (inspireren en meedenken) voor de Raad van Bestuur.

De Raad werkt met een renumeratiecommissie, een auditcommissie financiën, innovatie & vastgoed en een auditcommissie kwaliteit & veiligheid.


ALGEMEEN PROFIEL
Voor elk lid van de Raad van Toezicht gelden de volgende competenties:
• een juist evenwicht bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
• het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
• het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen, bruggenbouwer, verbinder;
• integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
• analytisch vermogen, helikopterview;
• brede maatschappelijke belangstelling. Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen waarbij een lokale betrokkenheid bij de Kempen een pre is ;
• een open stijl van communiceren;
• positief kritisch m.b.t. toezicht, wijs en constructief m.b.t. advisering aan de Raad van Bestuur.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de organisatie in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft in de organisatie.

SPECIFIEK PROFIEL BEOOGD VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT
Wegens het eind 2024 verstrijken van de zittingstermijn van de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht is de Raad op zoek naar een nieuwe voorzitter. De planning is erop gericht deze beoogde nieuwe voorzitter medio 2024 te laten instromen, zodat een periode van overdracht kan plaatsvinden. Bij aantreden zal de beoogde voorzitter benoemd worden als lid om per 1 januari 2025 het voorzitterschap formeel op zich te nemen. De voorzitter is lid van de renumeratiecommissie.

De nieuwe voorzitter:
• bezit ruime bestuurlijke ervaring in complexe zorgorganisaties of in grote organisaties in het maatschappelijk werkveld. Een voorzitter die begrijpt wat de opdracht is waar de ouderzorg nu en de komende jaren voor staat;
• is goed op de hoogte van de ontwikkelingen rondom sociale innovatie en nieuwe manieren van organiseren;
• ervaring als toezichthouder, goede kijk op governance-vraagstukken;
• sparringpartner voor de Raad van Bestuur;
• verbindend vermogen en in staat om de kwaliteiten van de ander tot zijn recht te laten komen;
• in staat op adaptieve en visionaire wijze de voorzittersfunctie te vervullen, rekening houdend met de toekomstige transitieprocessen die de organisatie de komende jaren zal doormaken;
• beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming door de Raad van Toezicht.
• Binding met de regio is een pre.

Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken:
• stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, integer en standvastig;
• wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken;
• inspirerend en enthousiast, hart voor de zorg;
• sociaal vaardig met relativeringsvermogen en staat open voor kritische (zelf)reflectie.

HONORERING
Er wordt een vergoeding voor het functioneren als toezichthouder gegeven aan leden van de Raad op basis van de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT 3.
Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Toezicht het leidende principe. Bij de selectie en benoeming wordt de bepaling uit de Wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van de limitering van het aantal toezichthoudende functies in acht genomen.

PROCEDURE
De begeleiding van deze procedure is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham. Zij draagt kandidaten voor aan de selectiecommissie van de Raad van Toezicht. Met deze commissie vinden de eerste gesprekken plaats. Vervolgens vindt een gesprek plaats met de cliëntenraad en ondernemingsraad.

SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Tonnie van Ham,
telefonisch te bereiken op nummer 085- 0479149.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 27 mei 2024. REAGEREN KAN HIER!