lid Raad van Bestuur ad interim - 24 uur uur - Venlo / Eindhoven

OVER DE MUTSAERSSTICHTING
De Mutsaersstichting (MSS) is een maatschappelijk georiënteerde zorgorganisatie die specialistische hulp biedt aan kinderen, jeugdigen en hun gezinnen. Van meedenken bij die prangende opvoedvraag tot intensieve ‘life changing’ behandeltrajecten.

MSS wil grip bieden op en richting geven aan de toekomst. Dit doet men als behandelcentrum voor jeugdzorg, jeugd-GGZ (specialistisch en basis) en onderwijs in de meest complete vorm aan te bieden en bereikbaar te maken voor de doelgroepen. Hierbij streeft MSS naar een baliefunctie voor eerstelijns(jeugd)zorg om via tijdige signalering en vroeg-interventie de jeugd- en gezinsproblematiek doeltreffend en oplossingsgericht aan te pakken en te behandelen. Voor én achter de voordeur. Zowel kinderen, jeugdigen, ouders, het gezin en de sociaal-culturele omgeving alsook verwijzers en professionals in het werkveld mogen rekenen op de expertise, kennis, ervaring en inzet van MSS.

Vanuit de gedachte dat ieder kind uniek is en een kans op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling in de maatschappij verdient, biedt MSS een behandelprogramma op maat aan (één kind > één plan) en een aanpak die werkt. 

Vijf kernwoorden die deze aanpak kenmerken en waarmee de MSS  vorm en inhoud geeft aan de zorg- en onderwijsprogramma’s zijn: Gezondheid, Energie, Duurzaamheid, ruimte voor Talent en een Eigen plek in de maatschappij.

HUIDIGE SITUATIE
In november 2023 is de Mutsaersstichting in een financieel zorgelijke situatie terecht gekomen. De afgelopen maanden is, met de samenwerkende gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg, hard gewerkt aan een continuïteitsplan. Het garanderen van zorgcontinuïteit en het behoud van werkgelegenheid voor zorgprofessionals vormen het vertrekpunt van dit plan.

In het continuïteitsplan voor de Mutsaersstichting staat uitgebreid beschreven wat er nodig is om de noodzakelijke, hoog specialistische zorg voor kinderen/ jongeren met zeer complexe problematiek en hun naasten te kunnen blijven bieden en hoe de stichting de zorgprofessionals kan behouden. De definitieve versie van dit meerjarig continuïteitsplan (MJCP) is gereed en bevindt zich in de besluitvormingsprocedure bij de betrokken gemeenteraden.
Naast de uitdagingen betreffende de financiële positie is na een onderzoek van de inspectie in januari jongstleden, de locatie in Venlo onder verscherpt toezicht komen te staan voor de duur van een half jaar. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het verbeterplan.

Voor meer informatie zie www.mutsaersstichting.nl

In verband met het aanvaarden van een functie elders is de Raad van Toezicht van Mutsaers per direct op zoek naar een lid Raad van Bestuur ad interim.

DE OPGAVE
• Mede vorm en uitvoering geven aan de operationalisering van het continuïteitsplan;
• Nadere invulling geven aan de nieuwe besturingsfilosofie: je neemt medewerkers mee in nieuwe ontwikkelingen en weet hen te binden en enthousiasmeren;
• Je bent een inspirerende sparringpartner voor de voorzitter Raad van Bestuur ten aanzien van externe ontwikkelingen en interne aangelegenheden;
• Effectief en efficiënt coördineren van bedrijfsprocessen, opbouwen van een solide financiële basis;
• Aansturen van zorgdirecteuren en het shared service centrum.

PROFIEL
• Beschikt over ruime bestuurlijke ervaring in de breedte van een complexe zorgorganisatie;
• Beschikt over strategische denkkracht; 
• Vakkennis op het gebied van bestuur en governance en je handelt hiernaar;
• Kennis van- en ervaring met gemeentelijke aanbestedingstrajecten en financieel goed onderlegd;
• Je bent consistent, besluitvaardig, koersvast en bestuurlijk sensitief;
• Je bent transparant, weet synergie te creëren;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en een helicopterview;
• Je hebt affiniteit met de doelgroep en staat voor medezeggenschap;
• Resultaatgericht en proactief;
• Goed in staat in complexe situaties onder druk te presteren.

INFORMATIE
Het betreft een opdracht van 24 uur per week voor de periode van 6 maanden

SOLLICITATIE 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw drs. Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085- 0479149. 
Je sollicitatie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk onder vermelding van eventueel geplande vakanties en een indicatie van het uurtariefREAGEREN KAN HIER!